|Járasi Hivatal| |Iskola| |ӓvoda| |Művelődési Ház| |Könyvtár| |Teleház| |Háló egyesült szociális intézmény| |Egészségügy|


TÁJÉKOZTATÓ
a Fejér Megyei Kormányhivatal
Sárbogárdi Járási Hivatalának működéséről

Járás székhelye:
Sárbogárd

Járás illetékességi területe:
Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar, Mezőszilas, Nagylók,
Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Vajta

Járási hivatal elérhetőségei

Sárbogárdi Járási Hivatal

Járási hivatalvezető

Simon János

Cím

Sárbogárd, Hősök tere 2.

Telefon

06 (25) 520-291

E-mail

hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu

Sárbogárdi Járási Hivatal - Hatósági Osztály

Cím

Sárbogárd, Hősök tere 2.

Telefon

06 (25) 520-291

Ügyfélfogadás

Hétfő és péntek: 8-11.30, Szerda: 8-11.30 és 12.30-15

E-mail

hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu

Hatósági Osztály

Szociális ügyek:

Szociális igazgatással kapcsolatos feladatok

 • Szociális rászorultság esetén a jogosult számára időskorúak járadéka, ápolási díj megállapítása.

 • Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása a jogosultsági feltételek alapján.

 • Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociális rászorultság megállapítása, hatósági bizonyítvány kiállítása.

 • Hadigondozotti ügyekben az egyösszegű térítésre, a hadigondozotti járadékra és az egyéb pénzellátásokra való jogosultság megállapítása.

Az ápolási díjra vonatkozó új kérelmeket minden hónap 6. napjáig lehet benyújtani. Ellenkező esetben a díj folyósítása visszamenőlegesen, a benyújtást követő 2. hónaptól történik.

Szabálysértési feladatok:

A hatósági osztály ellátja az általános szabálysértési hatósági feladatokat az alábbi szabálysértések esetén:

Becsületsértés; koldulás; természetvédelmi szabálysértés; vallásgyakorlás jogának megsértése; tiltott szerencsejáték; közerkölcs megsértése; veszélyeztetés kutyával; csendháborítás; köztisztasági szabálysértés; veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával; szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és –fogyasztás tilalmának megszegése; jégen tartózkodás szabályainak megszegése; tiltott fürdés; vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése; polgári védelmi kötelezettség megsértése; honvédelmi kötelezettség megszegése; árdrágítás; árak megállapításának, közlésének és feltüntetésének elmulasztása; minőség tanúsítási kötelezettség megszegése; megfelelőségi jelölés jogosulatlan használata; rossz minőségű termék forgalomba hozatala; vásárlók megkárosítása; élelmiszer engedély nélküli előállítása, forgalomba hozatala; fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása; kábítószer előállítására alkalmas növényekkel kapcsolatos előírások megszegése; mezei szabálysértés; erdőrendészeti szabálysértés; erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlása; felhívással szembeni engedetlenség; vízszennyezés; ár- és belvízvédelmi szabálysértés; óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése; nevelési-oktatási tevékenység folytatására vonatkozó szabályok megszegése; szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati oktatására vonatkozó szabályok megszegése

Egyéb hatósági ügyek:

Védelmi igazgatással kapcsolatos feladatok

 • A több települést érintő katasztrófahelyzet elleni védekezés koordinálása.

 • A helyi jellegű szolgáltatások és szolgáltatásra kötelezettek körének megállapítása.

Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok

 • A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése

 • A temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezés

Földdel kapcsolatos feladatok

Hegyközségi szervezetekkel kapcsolatos feladatok

Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok

 • Villamos energia – A fogyasztásmérő berendezés karbantartásával, leolvasásával, ellenőrzésével, cseréjével kapcsolatos feladatok.

 • Földgáz – A fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéséhez szükséges intézkedéseknek, vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésével, a szolgáltatás igénybevételével, fogyasztásmérővel kapcsolatos feladatok.

Vízügyi igazgatás

 • Az ingatlantulajdonos kötelezése az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő beköttetésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti.

Kulturális igazgatás

Oktatással kapcsolatos feladatok

 • Rendkívüli időjárás, járvány, egyéb vis maior helyzet miatt nem működő nevelési-oktatási intézmény esetén rendkívüli szünet elrendelése.

 • A tankötelezettség teljesítésének és a szakértői vizsgálatokon való megjelenés elrendelésével kapcsolatos hatósági feladatok.

 • Szülő kötelezése, hogy gyermekét a nevelési-oktatási intézménybe írassa be.

Sárbogárdi Járási Hivatal - Okmányirodai Osztály

Cím

Sárbogárd, Hősök tere 2.

Telefon

06 (25) 520-290

Ügyfélfogadás

Hétfő, szerda, és csütörtök: 7.30-11.30 és 12.30-15,
Kedd és péntek: 7.30-11.30

E-mail

okmanyiroda@sarbogard.fejer.gov.hu

Az Okmányirodák jogszabályi előírások alapján bizonyos feladatokat csak az illetékességi területükön lakók ügyeiben láthatják el, más ügyekben, pedig országos hatáskörük van. Az illetékességi terület a járás területe.

Illetékességi területen intézhető ügyek:

 • vezetői engedélyekkel kapcsolatos munka (pl. vezetői engedély eltiltások)

 • vállalkozói igazolványok adatváltozásával kapcsolatos feladatok (csak elektronikusan intézhető)

 • gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos feladatok (pl. hivatalból történő kivonások, foglalások)

 • gépjármű kötelező felelősség biztosítással kapcsolatos feladatok

 • lakcímbejelentés ügyek (bejelenthető a létesítendő lakcím szerinti településen is)

Országos hatáskörű ügyek: (az ország bármely okmányirodájában intézhető)

 • a személyazonosító igazolvány és útlevél kiadással

 • a mozgáskorlátozottak parkolási engedélyének kiadásával

 • az ügyfélkapu regisztrációval

 • a vezetői engedély készítésével, cseréjével

 • nemzeti egységes kártyához adat-felvételezéssel (diák igazolvány, polgárőr igazolvány)

 • és a gépjármű ügyintézéssel (pl: átírás, forgalmi engedély, rendszám, törzskönyv kiadás, pótlás) kapcsolatos ügyeket.

Lényeges, hogy az ügyfél, amely Okmányirodában kezdeményezte az ügy indítását az elkészült okmányt is abban az okmányirodában veheti át.

Illetékfizetésre a legközelebbi postán (Sárbogárd, Ady E. u. 178. sz. alatt), az okmányirodától kb. 500 m-re, illetve az ügyintézőknél bankkártyás fizetési módra is van lehetőség. Az ügyintéző az illetékek befizetését követően, soron kívül fogadja az ügyfelet.

Járási szakigazgatási szervek elérhetőségei

Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Földhivatala

Cím

Sárbogárd, Hősök tere 17.

Telefon

06 (25) 508-615, 06 (25) 508-616

Ügyfélfogadás

Hétfő és szerda: 8-12 és 13-15.30,
Kedd: 8-10, Csütörtök: szünnap, Péntek:8-12

E-mail

sarbogard@takarnet.hu

Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

Cím

Sárbogárd, Hősök tere 2.

Telefon

06 (25) 520-291, 06 (25) 460-004

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-11.30, Szerda: 8-11.30 és 12.30-16

E-mail

gyamhivatal@sarbogard.fejer.gov.hu

A gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb ügycsoportok:

 • családi jogállás rendezése (teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele, perindítás apaság vélelmének megdöntése iránt, apaság megállapítása iránt, intézkedés képzelt személy apaként történő bejegyzése iránt)

 • eseti gondnok és ügygondnok rendelés, felmentés (jellemzően vagyoni ügyekben, családi jogállás rendezési ügyekben)

 • vagyoni ügyek, hagyatéki eljárásban való közreműködés (kiskorúak, gondnokság alatt álló személyek vagyoni érdekeinek védelme)

 • gyámsági ügyek (kiskorú részére gyámrendelés, gyámi számadás elbírálása, gyám felmentése)

 • ideiglenes hatályú elhelyezés (elhelyezés felülvizsgálata, megszüntetése)

 • átmeneti nevelési és tartós nevelési ügyek tartós nevelési ügyek

 • örökbefogadással kapcsolatos ügyek

 • utógondozás

 • perindítás (gyermekelhelyezés, szülői felügyeleti jog megszüntetése, gondnokság alá helyezés, gondnokság felülvizsgálata, gondnokság megszüntetése, számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt)

 • gondnoksági ügyek (gondnok rendelése, felmentése, gondnoki számadás elbírálása)

 • kapcsolattartási ügyek (szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy és a gyermek kapcsolattartásának szabályozása)

 • a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése

 • távoltartást megelőző eljárás lefolytatása

 • védelembe vétel elrendelése, megszüntetése

 • családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása

 • iskoláztatási támogatás folyósításának szünetelése és szünetelés megszüntetése, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának szünetelését.

Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Cím

Sárbogárd, Tury M. u. 3.

Telefon

06 (25) 508-175

Ügyfélfogadás

Hétfő, szerda és csütörtök: 8-14,
Kedd: szünnap, Péntek: 8-12

E-mail

FejerMMKSarbogard@lab.hu

Jogszabályban meghatározott kirendeltségi feladatok:

 • álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok, álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatok

 • munkaerő-piaci szolgáltatások

 • kezeli a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket

 • munkaközvetítést, tanácsadást végez

 • munkaerőigény bejelentések

 • információt nyújt, tanácsadást végez

 • ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat

 • munkaerő-piaci programok szervezése

 • kapcsolatot tart a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel

 • közfoglalkoztatási feladatok ellátása

 • szabálysértési ügyekben a közérdekű munkára történő kijelölés, kapcsolattartás

 • a közérdekű munkavégzés ellenőrzése, végrehajtása

Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Cím

Sárbogárd, Ady Endre u. 164.

Telefon

06 (22) 508-701

Ügyfélfogadás

Hétfő-Csütörtök: 8-12

Simon János
Járási hivatalvezető

cece.hu