|Friss hí­rek| |Archívum| |Népszámlálás 2011|


Archívum


Tájékoztatás 2020. 02. 24

tájékoztatja felhasználóit, hogy...

CECÉN

A FEJÉRVÍZ Zrt. Sárbogárdi Üzemmérnöksége

kút-javítási munkálatok miatt

2020. február 22-től
előreláthatólag
2020. február 27-ig

nyomáscsökkenés, időszakos vízhiány
és vízzavarosodás várható
.

Megértő türelmüket köszönjük!

Fejérvíz Zrt.

Szabadságkoncert 2019. 09. 18
Pályázat 2019. 09. 16

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Cecei Óvoda és Bölcsőde

2 fő Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások alapján óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógus,
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Érettségi bizonyítvány, főiskolai diploma másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85./2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézményvezető bírálja el.A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Eredményes pályázat esetén a kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidő megállapítására kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 16.

Választás létszám megállapítás 2019. 08. 08
Felhívás 2019. 04. 08

Kérem azokat a körzetembe tartozó Pácienseimet – amennyiben vastagbélrák szűrővizsgálatra behívót kaptak vagy 2019 októberéig kapni fognak - hogy a szűrés elvégzéséhez szükséges csomag átvételéhez szíveskedjenek rendelőnkben megjelenni!

Amennyiben emiatt jönnek, úgy - azt felénk jelezve - soron kívül behívásra kerülnek. Erre telefonos előjegyzésre van lehetőség 11 - 11.30 óra között a 25-505-190-es telefonszámon. Ugyanebben az időpontban a szűréssel kapcsolatosan felmerült kérdések, illetve eredmények megbeszélésére is lehetőség van.

A szűrésben a vastagbéldaganat szempontjából legveszélyeztetettebb 50 és 70 életév közötti korosztály vesz részt.

Különös figyelmet érdemel, hogy az eddigi szűrésben részt vettek és eredménnyel rendelkezők 26%-ánál igazolódott pozitív eredmény. Ez az átlag a 14 évvel ezelőtti szűrővizsgálat átlagához képest jelentős emelkedést mutat.

Fontos, hogy az időben felfedezett betegség gyógyítható, így életet menthet!

Kérem, hogy saját érdekükben éljenek a szűrés adta lehetőséggel!

Dr. Leposa Zoltán

Hirdetmény 2019. 03. 26

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanács értesíti a kedves szülőket,
hogy az általa fenntartott intézményben a
Cecei Óvoda és Bölcsődében
a 2019/2020 nevelési évre a
bölcsődei beíratás időpontja
2019. április 24-25. 8-16 óráig.

A bölcsődei beíratásra várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2019. augusztus 31.-ig betölti a 20 hetes életkort!

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • gyermek TAJ kártyája,
 • szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a szülő munkáltatójának igazolása a foglalkoztatásról vagy arról, hogy foglalkoztatni fogja
 • ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az arról szóló határozat,
 • igazolás a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetén – szakértői vélemény
 • házi gyermekorvos igazolása, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy védelembe vett gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az intézményvezető 2019. június 04-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. A jelentkezést követően az intézményvezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felül bírálati) kérelemmel fordulhat a Fenntartó felé.

Hirdetmény 2019. 03. 26

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanács értesíti a kedves szülőket,
hogy az általa fenntartott intézményben a
Cecei Óvoda és Bölcsődében
a 2019/2020 nevelési évre az
óvodai beíratás időpontja
2019. április 24-25. 8-16 óráig.

Az óvodai beíratásra várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2019. augusztus 31.-ig a harmadik életévét betölti.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint, a gyermek abban az évben, melyben a 3. életévét augusztus 31-ig betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásának határideje 2019. április 24.

Az óvodavezető 2019. június 04-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a Fenntartó felé.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma,
 • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
Pályázat - Intézményvezető 2019. 02. 25
Hirdetés 2018. 09. 19
Hirdetmény 2018. 08. 14

Hirdetmény a téli rezsicsökkentési támogatásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Cecei Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározatában döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről.

A határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő adatlap elérhető itt, vagy a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélpultján. Az igénybejelentő lapokat személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal címére szíveskedjenek eljuttatni (7013 Cece, Deák F. u. 13.)

A felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentéseket a Belügyminisztérium részére továbbítjuk további intézkedés céljából.

Cece, 2018. augusztus 08.

Albert Zsuzsanna
jegyző

Pályázat - Bölcsődei dajka 2018. 06. 18
Pályázat - Kisgyermeknevelő 2018. 06. 18
Pályázat - Óvodapedagógus 2018. 06. 18
Pályázat - Pedagógiai asszisztens 2018. 06. 18
Értesítés 2018. 06. 01

Értesítés a 7013 Cece, Jókai utcai orvosi rendelőt érintő áramszünetről

Figyelem!!!

Június 6-án (szerda) és Június 7-én (csütörtök) áramszünet miatt a rendelés elmarad.

A két nap folyamán gyógyszerfelírás sem lehetséges.

Sürgős, életveszélyes, ellátást igénylő rosszullét esetén az alábbi telefonon lehet segítséget kérni:

06-30-9365-466
Dr. Leposa Zoltán

Pályázat - Aljegyző 2018. 06. 01
Pályázat Pályázat Pályázat
Közérdekű közlemény 2018. 05. 29
Közérdekű közlemény

A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében.

A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre.

A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon.

A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek, amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár.

A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál. A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok keretei között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát. Kérjük a lakosság megértését!

Álláshirdetés 2018. 05. 24
Álláshirdetés
Áramszünet 2018. 05. 08

Áramszünet

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkon. A munkák biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen az áramszünet. A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2018. június 6-án és 7-én
CECE: Nap u., Köztársaság u. 48-2., 81-1., Jókai u., ABC, Egészségház, Orvosi rendelő, Gyógyszertár, Szabadság tér, Bartók B. u., Vízmű, Ady E. u., Dózsa Gy. u., Március 15. u., MÁV, Benzin kutak, Szennyvíztelep+átemelő, Arany J. u., Varroda, Autószerelő, Termelői udvar területén áramszünet lesz.

Lépjen be online ügyfélszolgálatunkra (www.eon.hu/ugyintezes), ahol az Üzemszünetek menüpontban tájékozódhat a tervezett üzemszünetekről, valamint ugyanitt e-mail-es tájékoztatást is kérhet az Ön fogyasztási helyét érintő tervezett áramszünetekről.

 

Kérjük, hogy aggregátort (áramfejlesztőt) csak bejelentést követően használjon a meghirdetett időszakban áramszünet esetén! Amennyiben rendelkezik aggregátorral és azt használni szeretné az áramszünet ideje alatt, kérjük azt jelentse be (telefonon vagy írásban), az áramszünet előtt 5 munkanappal ügyfélszolgálatunkon, ahol részletes tájékoztatást kap a használat feltételeiről is.


Gallyazással kapcsolatos tájékoztató
Kérjük, hogy biztonsága érdekében előzetesen jelentse be a gallyazás, egyéb szerelési munkák tervezett időpontját írásban az aramhalozat@eon.hu címen, hogy az érintett vezetékszakaszokat a munka megkezdése előtt feszültség mentesíthessük. A bejelentés elmulasztásából és a feszültségmentesítés elmaradásából adódó esetleges balesetekért, károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

Biztonság mindenek előtt!
Előfordult már, hogy az ingatlanán lévő fa ágai elérték a villamos vezetékeket? Esetleg levágta azt? Nagyon fontos tudnia, hogy az Ön biztonsága érdekében a most meghirdetett áramszünet esetén gallyazási, vagy egyéb szerelési munkát sem szabad végezni. Kérjük, hogy az ilyen jellegű munkák időpontját előzetesen jelezze az aramhalozat@eon.hu címen.

Üzemzavari hibaelhárítás esetén minden perc számít!
Kérjük, hogy ne szereljenek az oszlopra, illetve ne tároljanak a közelükben feljutást akadályozó, vagy a szekrény megközelítését nehezítő, veszélyeztető eszközöket (pl. álkamera, virágtartó, reklám vagy egyéb táblát), gyúlékony dolgokat (pl. levágott száraz ágakat, lekaszált füvet). A hálózat közelébe ültetett fák, bokrok is akadályt jelenthetnek a hibaelhárítás során.
Köszönjük, ha segítik a munkánkat a fentiek betartásával.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

E.ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
7602 Pécs, Pf. 85
eon.hu
aramhalozat@eon.hu

06 (52) 512-400
06 (30/20/70) 45-99-600

Áramszünet 2018. 04. 11

Áramszünet

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkon. A munkák biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen az áramszünet. A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2018. május 9-én
CECE: Dióstanya, Juhodály területén áramszünet lesz.

Lépjen be online ügyfélszolgálatunkra (www.eon.hu/ugyintezes), ahol az Üzemszünetek menüpontban tájékozódhat a tervezett üzemszünetekről, valamint ugyanitt e-mail-es tájékoztatást is kérhet az Ön fogyasztási helyét érintő tervezett áramszünetekről.

 

Kérjük, hogy aggregátort (áramfejlesztőt) csak bejelentést követően használjon a meghirdetett időszakban áramszünet esetén! Amennyiben rendelkezik aggregátorral és azt használni szeretné az áramszünet ideje alatt, kérjük azt jelentse be (telefonon vagy írásban), az áramszünet előtt 5 munkanappal ügyfélszolgálatunkon, ahol részletes tájékoztatást kap a használat feltételeiről is.


Gallyazással kapcsolatos tájékoztató
Kérjük, hogy biztonsága érdekében előzetesen jelentse be a gallyazás, egyéb szerelési munkák tervezett időpontját írásban az aramhalozat@eon.hu címen, hogy az érintett vezetékszakaszokat a munka megkezdése előtt feszültség mentesíthessük. A bejelentés elmulasztásából és a feszültségmentesítés elmaradásából adódó esetleges balesetekért, károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

Biztonság mindenek előtt!
Előfordult már, hogy az ingatlanán lévő fa ágai elérték a villamos vezetékeket? Esetleg levágta azt? Nagyon fontos tudnia, hogy az Ön biztonsága érdekében a most meghirdetett áramszünet esetén gallyazási, vagy egyéb szerelési munkát sem szabad végezni. Kérjük, hogy az ilyen jellegű munkák időpontját előzetesen jelezze az aramhalozat@eon.hu címen.

Üzemzavari hibaelhárítás esetén minden perc számít!
Kérjük, hogy ne szereljenek az oszlopra, illetve ne tároljanak a közelükben feljutást akadályozó, vagy a szekrény megközelítését nehezítő, veszélyeztető eszközöket (pl. álkamera, virágtartó, reklám vagy egyéb táblát), gyúlékony dolgokat (pl. levágott száraz ágakat, lekaszált füvet). A hálózat közelébe ültetett fák, bokrok is akadályt jelenthetnek a hibaelhárítás során.
Köszönjük, ha segítik a munkánkat a fentiek betartásával.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

E.ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
7602 Pécs, Pf. 85
eon.hu
aramhalozat@eon.hu

06 (52) 512-400
06 (30/20/70) 45-99-600

Meghívó 2018. 04. 05
Meghívó
Lakossági fórum 2018. 03. 29
Felhívás
Bölcsődei beíratás 2018. 03. 26
Hirdetmény
Óvodai beíratás 2018. 03. 26
Hirdetmény
Áramszünet 2018. 03. 21

Áramszünet

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkon. A munkák biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen az áramszünet. A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2018. április 13-án
CECÉN: gallyazás miatt 8 óra és 15 óra között szakaszosan több órás áramszünet várható, mely az alábbi területet érinti:

Deák F. utcát az Iskolától a Kultúrházig (12-44., 1-33.), Arany J. utcát a Trafótól a Kultúrházig, a Köztársaság utcát 2-24-ig és 1-29-ig, a Szabadság teret, a Rákóczi és a Nap utcákat.

Lépjen be online ügyfélszolgálatunkra (www.eon.hu/ugyintezes), ahol az Üzemszünetek menüpontban tájékozódhat a tervezett üzemszünetekről, valamint ugyanitt e-mail-es tájékoztatást is kérhet az Ön fogyasztási helyét érintő tervezett áramszünetekről.

 

Kérjük, hogy aggregátort (áramfejlesztőt) csak bejelentést követően használjon a meghirdetett időszakban áramszünet esetén! Amennyiben rendelkezik aggregátorral és azt használni szeretné az áramszünet ideje alatt, kérjük azt jelentse be (telefonon vagy írásban), az áramszünet előtt 5 munkanappal ügyfélszolgálatunkon, ahol részletes tájékoztatást kap a használat feltételeiről is.


Gallyazással kapcsolatos tájékoztató
Kérjük, hogy biztonsága érdekében előzetesen jelentse be a gallyazás, egyéb szerelési munkák tervezett időpontját írásban az aramhalozat@eon.hu címen, hogy az érintett vezetékszakaszokat a munka megkezdése előtt feszültség mentesíthessük. A bejelentés elmulasztásából és a feszültségmentesítés elmaradásából adódó esetleges balesetekért, károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

Biztonság mindenek előtt!
Előfordult már, hogy az ingatlanán lévő fa ágai elérték a villamos vezetékeket? Esetleg levágta azt? Nagyon fontos tudnia, hogy az Ön biztonsága érdekében a most meghirdetett áramszünet esetén gallyazási, vagy egyéb szerelési munkát sem szabad végezni. Kérjük, hogy az ilyen jellegű munkák időpontját előzetesen jelezze az aramhalozat@eon.hu címen.

Üzemzavari hibaelhárítás esetén minden perc számít!
Kérjük, hogy ne szereljenek az oszlopra, illetve ne tároljanak a közelükben feljutást akadályozó, vagy a szekrény megközelítését nehezítő, veszélyeztető eszközöket (pl. álkamera, virágtartó, reklám vagy egyéb táblát), gyúlékony dolgokat (pl. levágott száraz ágakat, lekaszált füvet). A hálózat közelébe ültetett fák, bokrok is akadályt jelenthetnek a hibaelhárítás során.
Köszönjük, ha segítik a munkánkat a fentiek betartásával.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

E.ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
7602 Pécs, Pf. 85
eon.hu
aramhalozat@eon.hu

06 (52) 512-400
06 (30/20/70) 45-99-600

Felhívás 2018. 03. 20
Felhívás
Meghívó 2018. 03. 12
Hirdetmény 2018. 03. 09
Hirdetmény
Hirdetmény 2018. 03. 01
Tájékoztató
Hirdetmény 2018. 03. 01
Tájékoztató
Tájékoztató 2018. 03. 01
Tájékoztató
Felhívás 2018. 01. 30

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, vagy eva.drszatmari@gmail.com


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2018. február 07. szerda 11:30-15:30
2018. február 21. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2018. febbruár 14. szerda 11:30-15:30

Martonvásári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2462 Martonvásár, Budai út 13. (tel: +36 22/460-004)
2018. február 28. kedd 11:30-15:30


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Felhívás 2018. 01. 30

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: kéthetente pénteken 12:00 - 14:00 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉS IDŐPONT EGYEZETETÉS
MUNKANAPOKON 9:00 és 14:00 KÖZÖTT
A 06-22/333-460-as TELEFONSZÁMON


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tájékoztató 2018. 01. 23
Pályaépítési munkák
Pályázat 2018. 01. 15
Pályázat 2018. 01. 08
Pályázat 2018. 01. 02
Felhívás 2018. 01. 02

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, vagy eva.drszatmari@gmail.com


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2018. január 03. szerda 11:30-15:30
2018. január 17. szerda 11:30-15:30
2018. január 24. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2018. január 10. szerda 11:30-15:30

Adony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2457 Adony, Kossuth Lajos u. 4. (tel: +36 25/504-550)
2018. január 31. kedd 11:30-15:30


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Felhívás 2018. 01. 02

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: kéthetente pénteken 12:00 - 14:00 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉS IDŐPONT EGYEZETETÉS
MUNKANAPOKON 9:00 és 14:00 KÖZÖTT
A 06-22/333-460-as TELEFONSZÁMON


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felhívás 2017. 12. 12

tájékoztatja felhasználóit, hogy...

TÉLEN A VÍZMÉRŐK ELFAGYHATNAK!

Télen a vízmérők, sőt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhatnak. Az ilyenkor elfolyó víz díját - a jogszabályok szerint - Önnek, a felhasználónak kell megfizetnie. Ennek elkerülésére kérjük, hogy:

 • A vízmérőaknákat (vízmérőhelyeket) hőszigetelés szempontjából ellenőrizzék.
 • A rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy gondoskodjanak magjavításáról.
 • Az üdülő vagy "zártkerti" ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres) telkek vízhálózatának víztelenítéséről se feledkezzenek meg.
 • Víztelenítéskor a vízmérő előtti, utca felőli csapot (szelepet) zárják el, így a vízmérőből is el tud távozni a víz.

A használaton kívüli ingatlanja vízmérőjének téli víztelenítését megrendelés alapján, díjazás ellenében elvégezzük. További információért keressék helyi munkatársaikat, vagy a Sárbogárdi Üzemmérnökségünket a 80/919-004-es telefonszámon.

A megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik elektronikus ügyfélszolgálatunk segítségével.

Készséggel állunk rendelkezésükre!

Fejérvíz Zrt.

Meghívó 2017. 12. 05
Meghívó
Felhívás 2017. 11. 27
Tarsoly Ifjúságért Egyesület

„A mi Európánk” vetélkedő felhívása

A székesfehérvári Tarsoly Ifjúságért Egyesület, számos együttműködő szervezettel közösen, a 2017/2018 tanévben ismét meghirdeti „A mi Európánk” című vetélkedőt magyarországi és határon túli magyar középiskolások számára.

Célunk, hogy a fiatalok gyarapítsák ismereteiket térségünk múltjáról, jelenéről, Európában betöltött szerepéről, saját lehetőségeikről és egymásról, ezzel is elősegítve a közös értékek továbbélését.

A vetélkedő teljes felhívása a továbbra kattintva olvasható.

Regisztrálni IDE kattintva lehet.A vetélkedő témakörei: országismeret (kultúra, földrajz, népszokások, nevezetességek, érdekességek, ünnepek, gasztronómia, sport), az I. világháború centenáriuma, általános EU-s ismeretek, emberi és polgári jogok, választójog, környezetünk, oktatási-tanulási lehetőségek, energiaügyek, foglalkoztatás.

A döntős csapatok felkészülését pontosabb instrukciókkal segítjük majd.

A vetélkedő nyelve: magyar (ám egyes feladatoknál szükség lehet a német, ill. az angol nyelv ismeretére is).

Jelentkezés: A vetélkedőre 3 fős középiskolai tanulókból álló csapatok jelentkezését várjuk. A jelentkezéshez szükséges csapatonként egy segítő tanár is. Egy intézmény több csapattal is indulhat a vetélkedőn. A vetélkedőre a Tarsoly Ifjúságért Egyesület honlapján (www.tarsolyegyesulet.hu) megadottak szerint lehet regisztrálni és a regisztráció után innen válnak elérhetővé az internetes feladatok. A csapatok itt – is – tájékozódhatnak a vetélkedő folyamatáról és érvényben lévő szabályairól.

A vetélkedő felépítése: 2 internetes forduló, valamint a döntő Székesfehérváron.

 1. forduló: 2017. december 1. – december 14.
 2. forduló: 2018. február 8-án magyar idő szerint 14:00–18:00 óra. (A megoldásokra elegendő 2 óra.)

12 csapat kerül a döntőbe az internetes fordulók feladatainak megoldásáért kapott pontszámok alapján. Minden csapat a legmagasabb pontszám alapján jut be, de egy régióból maximum 3 csapat, és egy iskolából legfeljebb 1 csapat lehet döntős.

A döntő időpontja: 2018. március 24. (szombat) 9:00 óra.

A fődíj: ismerkedés az Európai Parlament működésével, az Európai Parlament egyik székhelyén 2018. június 30-ig.

Különdíj: részvételi lehetőség a strasbourgi Euroscola - programban. A különdíj az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának felajánlása a vetélkedő 10 éves évfordulója alkalmából. A különdíjban részesített (magyarországi székhelyű) iskolából 24 diák (16-18 év közötti) és 2 kísérőtanár kiutazását támogatja az Európai Parlament. (további részvételi szabályok: http://euroscola.hu/euroscola/szabalyzat/).

További díj: Pihenés 4 fő részére Balatonszemesen a Karsai Zrt. támogatásával.

A díjakat – részben vagy egészben – szervező partnereink biztosítják.

További információ a www.tarsolyegyesulet.hu honlapon és a www.facebook.com/tarsolyegyesulet oldalon lesz olvasható. E-mail: tarsolyie@gmail.com.

Székesfehérvár, 2017. november 24.


Támogató és együttműködő partnereink: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Ujhelyi István EP-képviselő, Herczog Edit volt EP-képviselő, Európai Parlament Tájékoztatási Irodája, Európa Ház (Budapest), Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely, Szövetség a Közös Célokért (Felvidék), Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Kodolányi János Főiskola, MTA VEAB Politikatudományi Munkabizottsága, Krajczáros Alapítvány, Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt. (Székesfehérvár), Fehérvár Médiacentrum Kft., Vörösmarty Könyvtár (Székesfehérvár), Szerencsejáték Service Nonprofit Kft., Bársony István Alapítvány

Meghívó 2017. 11. 23
Meghívó
Tájékoztatás 2017. 11. 21
Vágányzár
Tájékoztató 2017. 11. 20

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
ÉS A TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI RENDELET KÉSZÍTÉSÉRŐL

Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket, hogy – jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve – elkészítteti a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan a Település arculati kézikönyvét és a Településképi rendeletét.

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV a település természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának az eszköze. A kézikönyv ennek megfelelően igyekszik feltárni és ismertetni a település elkülöníthető településrészeinek arculati jellemzőit és értékeit, amelyek egyben javaslatok, iránymutatások is a településképhez illeszkedő építés kialakítására.

A kézikönyv:

 • nem kizárólag szakembereknek készül, elsősorban a lakosság, az építtetők tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány.
 • röviden, lényegretörően, ábrák segítségével és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.
 • feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit.
 • javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek és tájhasználat alkalmazására.
 • a településképi rendelet megalapozását szolgálja.

A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvényben adott felhatalmazással élve az Önkormányzat TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETet alkot. Ebben megállapítja a településképi követelményeket, a támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát, a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat, azon építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenységek körét, amelyek megkezdését településképi véleményezési eljáráshoz köti, azon építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 33/A. § szerint egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek, rendeltetésváltozások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti, a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit, mértékét, kiszabásának és behajtásának módját, a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól megengedett eltéréseket és az önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát, formai követelményeit. A rendelet helyezi helyi védelem alá az arra érdemes épületeket, illetve határozza meg az ezzel kapcsolatos szabályokat.

A településkép védelméről szóló rendelet megalapozó anyaga az ÉRTÉKLELTÁR, mely a település helyi egyedi védelemre érdemes építészeti örökségeinek jegyzékét tartalmazza.

A települések épített értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk fontos közérdek. A rendelettel érintett (a rendelet mellékletét képező védelmi listán szereplő) épületek, építmények esetében az általánosnál szigorúbb szabályokat kell alkalmazni és körültekintőbb döntéseket kell hozni mind az esetleges építési munkákkal, mind a létesítmények fenntartásával, használatával kapcsolatban.

A listán szereplő épületeket így – a védelem fennállása alatt – nem lehet lebontani, illetve felújításuk, átalakításuk vagy fejlesztésük során az eredeti (építéskori) állapotot kell rehabilitálni, illetve a fejlesztésüket célzó beavatkozások során a védett értékekhez méltóan illeszkedő, igényes megoldásokat kell alkalmazni.

A témával kapcsolatban lakossági fórumot szervez az önkormányzat.

Trágyázási tilalom 2017. 11. 06

Trágyázási tilalom nitrátérzékeny területeken

Az ősz hagyományosan a trágyázás időszaka. A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Agrárügyi Főosztálya felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy nitrátérzékeny területen - a felszín alatti vizek nitrátszennyezéssel szembeni védelme érdekében - október 31. és február 15. között trágyázási tilalom van érvényben. A Főosztály emlékeztet arra: e tilalom nem csak a szerves- és műtrágyákra vonatkozik, hanem minden nitrogéntartalmú anyagra, így a komposztokra és egyéb termésnövelő anyagokra is.

A tilalmi időszakban végzett trágyázással szennyeznénk a rendkívül értékes vízkészleteinket, amelynek megelőzését kiemelkedően fontosnak tartják a szakemberek. Egyben arra is felhívják a figyelmet: a jogszabály ellen vétők nitrátszennyezési bírságra is számíthatnak, amelynek összege 50 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet.

Mindannyiunk érdekében tartsuk be a szabályokat!

Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala
Agrárügyi Főosztálya

Felhívás 2017. 10. 31

Tisztelt Előfizetőnk!

Tájékoztatjuk, hogy hálózatfejlesztési munkálatok miatt 2017.11.15-én 00:00 és 06:00 között minden szolgáltatásunkat érintő teljes kiesés várható az alábbi településeken:

Aba, Alap, Alsószentiván, Cece, Csősz, Daruszentmiklós, Előszállás,
Káloz, Nagylók, Sárbogárd, Sárbogárd-Pusztaegres, Sárbogárd-Rétszilas,
Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Seregélyes, Soponya, Tác, Vajta

Tisztelettel:
TARR Kft.

Áramszünet 2017. 10. 26

Áramszünet

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2017. november 21-én
8 órától várhatóan 15 óráig
Cece: Zrínyi u. 1-17., Kossuth u. 30-62., 29-55., Madarász köz, Petőfi u., Béke u.
területén áramszünet lesz!

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-al megkötött - a leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad.

Áramszünet

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:
www.eon-hungaria.com

 

Gallyazási felhívás

Kérjük az Ingatlantulajdonosokat, -kezelőket és -használókat, hogy gondoskodjanak az ingatlanjaikat érintő, azokon áthaladó vezetékeket elérő vagy megközelítő fák és növényzet metszéséről, illetve eltávolításáról!

Áramszünet

Miért fordulunk Önhöz?

 • Mert a vezeték az Ön tulajdonában álló ingatlant érinti, keresztezi.

 • Mert a vezetéket az előírt távolságon belül megközelítő fák, növények vagy ezek ágainak visszavágása során szem előtt tudja tartani saját kertészeti, esztétikai szempontjait is.

 • Mert a vezetéket meghatározott távolságon belül érintő, megközelítő fák, növények élet- és balesetveszélyt, valamint áramszüneteket, feszültségingadozásokat okozhatnak.

A vezetékek biztonsági övezetének terjedelmére vonatkozó előírásokat a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet tartalmazza.

Biztonság mindenekelőtt!

Kérjük, hogy előzetesen jelentse be a munkavégzés tervezett időpontját az áramhálózati társaságnál, hogy az érintett vezetékszakaszokat a munka megkezdése előtt feszültségmentesíthessük! A bejelentés elmulasztásából és a feszültségmentesítés elmaradásából adódó esetleges balesetekért, károkért nem vállalunk felelősséget!

A bejelentést a következő telefonszámokon teheti meg:

Pécsi régióközpont:06 72 / 500 084
Szekszárdi régióközpont:06 74 / 505 700
Kaposvári régióközpont:06 82 / 502 934
Nagykanizsai régióközpont:06 93 / 503 500

Felhívjuk figyelmét, hogy a meghirdetett áramszünetek és az ezekkel járó feszültségmentes állapot nem a biztonsági övezet tisztántartási munkák elvégzését szolgálják, ezért a meghirdetett időpontok alatt ilyen munkálatokat ne végezzen!

Hirdetmény 2017. 10. 25
Tájékoztatás 2017. 10. 05
Felhívás 2017. 10. 03

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, vagy eva.drszatmari@gmail.com


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2017. október 04. szerda 11:30-15:30
2017. október 18. szerda 11:30-15:30
2017. október 25. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2017. október 11. szerda 11:30-15:30

Vas Gereben Művelődési Ház
8130 Enying, Bocskai u. 1. tel: + 36 22/372-128
2017. október 31. kedd 11:30-15:30


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Felhívás 2017. 10. 03

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: kéthetente pénteken 12:00 - 14:00 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉS IDŐPONT EGYEZETETÉS
MUNKANAPOKON 9:00 és 14:00 KÖZÖTT
A 06-22/333-460-as TELEFONSZÁMON


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pályázati felhívás 2017. 09. 29
Finisben a jelentkezés a Fehérvár Hangjára 2017. 09. 26

Október 8-ig lehet nevezni Székesfehérvár és Fejér megye rangos zenei tehetségkutatójára, a Fehérvár Hangja versenyre. A jelentkezők meghallgatása október derekán lesz Fehérvár új ifjúsági szórakozóhelyén, a Petőfi Kultúrtanszéken.

A Fehérvár Hangja egy 2011-ben útjára indult zenei tehetségkutató, amely a legjobb Fejér megyei fiatal énekeseket igyekszik felkutatni kétévente, így 2017-ben is. A verseny fődíja a rangos „Fehérvár Hangja” cím, amit a nyertes viselhet, aki egyéb értékes ajándékok mellett a Fehérvár Travel jóvoltából partnerével Párizsba utazhat.

A verseny felhívása az elmúlt hetekben leginkább a fiatal felnőtt korosztályt mozgatta meg: az eddigi jelentkezők átlagéletkora 20,1 év, a legfiatalabb versenyző 17, a legidősebb 28 éves – a felső korhatár egyébként idén is 29 év. A Fehérvár Hangja címért leginkább a lányok kívánnak versenybe szállni, az eddigi jelentkezők között egynegyed a fiúk aránya. A nevezők fele székesfehérvári, a többiek a megye egyéb településeiről érkeznek a meghallgatásra.

A jelentkezők pop, rock, jazz és musical műfajban választhatnak dalokat a meghallgatásra – az eddigi nevezők fele-fel arányban választottak hazai és külföldi számokat, a paletta Enyától Kehlanin át Bródy Jánosig és Pápai Jociig terjed.

A versennyel kapcsolatos minden információ a www.fehervarhangja.hu honlapon olvasható, és itt érhető el az online jelentkezési lap is.

További információk:

Szigl Barbara
Fehérvári Programszervező Kft.

Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. (Művészetek Háza)
Telefon: +3622/202-340
E-mail: info@fehervarhangja.hu
Honlap: www.fehervarhangja.hu
Facebook: www.facebook.com/fehervarhangja/

Felhívás 2017. 09. 11

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, vagy eva.drszatmari@gmail.com


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2017. szeptember 20. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Felhívás 2017. 09. 11

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: 2017. szeptember 15-én 12:00 - 14:00 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉS IDŐPONT EGYEZETETÉS
MUNKANAPOKON 9:00 és 14:00 KÖZÖTT
A 06-22/333-460-as TELEFONSZÁMON


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felhívás 2017. 09. 11

FIGYELEM!

FELNŐTTEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ESTI TAGOZATON!

A felnőttek általános iskolájába 16 éves életkortól lehet jelentkezni!

Ha nincs meg a 8 osztályos végzettsége (hiányzik az 5., 6. 7. vagy 8. osztálya) és elmúlt 16 éves - esti tagozaton most megszerezheti!

Az oktatás DÍJMENTES!

Érdeklődni szerdai napokon, 8 és 14 óra között telefonon: 06 (22) 314-483

Sajtóközlemény 2017. 09. 01

A jövő héten megkezdődik a parlagfüves területek légi felderítése

A Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársai szeptember 4. napján megkezdik a parlagfüves területek helikopteres felderítését is, a gépjárműves területbejárások mellett. A légi felderítés során a megye teljes területét ellenőrzik a szakemberek.

A földhasználók és földtulajdonosok, valamint a gazdálkodó szervezetek feladata minden év július 1-e után a parlagfű virágbimbó kialakulásának megakadályozása. Nagyon fontos, hogy ezt az állapotot fenn kell tartaniuk a tenyészidőszak végéig.

Az elmúlt évi felderítések során a megye parlagfű fertőzöttsége a korábbiaknál kedvezőbb képet muta-tott. A szakemberek bíznak a földhasználók hozzáállásában, és abban, hogy ez a tendencia az elmúlt időszakban lehullott csapadék ellenére is fennmarad.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Székesfehérvár, 2017. augusztus 31.

Hirdetmény 2017. 08. 21
Tájékoztatás 2017. 08. 14

Saját célú ivóvízművekkel kapcsolatos tájékoztatás


pdf
Tájékoztatás


pdf
1. számú melléklet


pdf
2. számú melléklet

Újratervezés 2017. 08. 14
Felhívás 2017. 07. 24

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, vagy eva.drszatmari@gmail.com


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2017. augusztus 02. szerda 11:30-15:30
2017. augusztus 16. szerda 11:30-15:30
2017. augusztus 30. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2017. augusztus 09. szerda 11:30-15:30

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” ép. fszt. tel: +36-25/544-118
2017. augusztus 31. csütörtök 11:30-15:30


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Felhívás 2017. 07. 12

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, vagy eva.drszatmari@gmail.com


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2017. július 15. szerda 11:30-15:30
2017. július 19. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Sárosd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2433 Sárosd, Fő út 2. tel: +36 25/511 210
2017. július 6. csütörtök 11:30-15:30

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2017. július 12. szerda 12:00-16:00


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Pályázati felhívás 2017. 06. 27
Hirdetmény 2017. 06. 16
Pályázat 2017. 06. 13

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvodája

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Cecei Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása törvényi előírásoknak megfelelően, óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Istvánné nyújt, a 06-25-235-018 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvodája címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ovoda.cece.hu honlapon szerezhet.

Pályázat 2017. 06. 13

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvodája

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvodája

óvodatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.09.01. - 2018. 08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda adminisztrációs (tanügyi, gazdasági, munkaügyi) feladatainak előkészítése, elvégzése, statisztikák, nyilvántartások előkészítése, adatszolgáltatás és a munkáltató által meghatározott egyéb feladatok, valamint a munkaköri leírásban meghatározottak alapján óvodatitkári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Istvánné nyújt, a 06-25-235-018 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvodája címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/2017., valamint a munkakör megnevezését: Óvodatitkár

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ovoda.cece.hu honlapon szerezhet.

Felhívás 2017. 06. 12

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, vagy eva.drszatmari@gmail.com


Mór Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
8060 Mór, Szent István tér 6. tel: +36 22/560-804
2017. június 8. csütörtök 11:30-15:30

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2017. június 14. szerda 12:00-16:00

Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2017. június 15. csütörtök 11:30-15:30
2017. június 21. szerda 11:30-15:30
2017. június 28. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Pályázati felhívás 2017. 06. 09
Felhívás 2017. 06. 02

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. évtől a zöld hulladékot megküldött Tájékoztatóban szereplő időpontban szállítjuk el, kizárólag biológiailag lebomló zsákban vagy kötegelve.

Társaságunk alkalmanként 1 db (azaz összesen 8 db) VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákot biztosít díjmentesen.

Az ezen felül keletkezett zöldhulladékhoz szükséges biológiailag lebomló zsákról a fogyasztó köteles gondoskodni, amelyek beszerzési forrásáról honlapunkon vagy az ügyfélszolgálati irodákban tájékozódhat.

A Társaságunk által biztosított zsákok a helyi ügyfélszolgálatokon vehetők át :

7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.
Telefon: 25/463-181
Fax: 25/508-991
e-mail: sarbogard@deszolg.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7:30 - 16:00
Kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 7:00 - 16:00
Csütörtök: 7:00 - 16:00
Péntek: 7:30 -14:00

Köszönettel:

VERTIKÁL NONPROFIT ZRT.

Együttműködését ezúton is köszönjük.

Hirdetmény 2017. 06. 01

Tisztelt Lakók!

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 137. §-a és a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet előírja, hogy a villamos vezeték biztonsági övezetének környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.

A fentiekre tekintettel felkérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanuk területén a gallyazási munkákat VÉGEZZÉK EL.

Az E.ON Dél - Dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából eljáró Ágvágó Szolgáltató Kft. munkatársai 2017. júniusában CECE település területén gallyazási munkálatokat fognak végezni.

Amennyiben Önnek a gallyazáshoz SEGÍTSÉGRE lenne szüksége, kérjük a fenti időintervallumban jelezzék kollégáink felé személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken:

Tel.: 0670/342-3185

E-mail: kleinhansz@agvagokft.hu

A megbeszélt időpontban kérem, biztosítsák kollégáink bejutását az ingatlan területére, ezzel is segítve munkánkat, valamint az Önök zavartalan áramellátását.

Köszönettel:

Ágvágó Szolgáltató Kft.

Meghívó 2017. 04. 27
Tavaszköszöntő
Tájékoztató 2017. 04. 12
Katonai toborzás 2017. 04. 12

Stabil munkahely, emelkedő bérek

Új távlatok a Magyar Honvédségben

Az elmúlt huszonhat év legnagyobb honvédelmi és haderő-fejlesztési programjának elindítását jelentette be a közelmúltban dr. Simicskó István honvédelmi miniszter. A haderő társadalmi kapcsolatainak szorosabbra fonása, illetve a tervezett technikai fejlesztések mellett folytatódik a katonák ütemezett illetményemelése is. Ennek kapcsán próbáltunk annak utánajárni, mennyire lehet vonzó a katonai pálya a munkát keresőknek.

A Magyar Honvédség, a sorkatonai évek emlékei valószínűleg a mai napig élénken élnek a katonaviselt férfiak emlékezetében, hiszen a seregben eltöltött évek, az átélt élmények, a megszerzett ismeretek sokuk számára meghatározóak voltak további életük során. Azt azonban talán még ők sem tudják pontosan, hogyan is épül fel jelenleg a magyar haderő. A legfontosabb változás, hogy 2004 óta a kötelező katonai szolgálatot felváltotta az önkéntesség. Ennek következtében a katonáskodás egy önként vállalható hivatássá, a Magyar Honvédség pedig egy professzionális alapokon működő, a munkaerőpiacon is jelentős tényezőként jelen lévő szervezetté alakult át. Ennek megfelelően a katonák mindennapjai, a bejutás feltételei és a szolgálatért kapott juttatások is teljes mértékben átalakultak, melyekről Tóth Csaba alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Székesfehérváron működő 3. Katonai Igazgatási Központjának parancsnoka adott számunkra tájékoztatást.

katonai toborzás
 • Alezredes Úr, milyen módon lehet csatlakozni a Magyar Honvédséghez?
 • Ha valaki napjainkban szeretne a honvédség kötelékében katonaként szolgálni, hivatásos, szerződéses vagy tartalékos állományban teheti ezt meg. Azok, akik a hivatásos szolgálat mellett döntenek az MH Altiszti Akadémiára, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karhoz adhatják be jelentkezésüket az érettségi megszerzését követően altiszt, illetve tiszt képzésre. Aki nem kíván a továbbtanulás lehetőségével élni szerződéses vagy önkéntes tartalékos katonaként is csatlakozhat a Magyar Honvédséghez. Szerződéses katonának jelentkező számára végzettségének megfelelően igyekszünk munkakört kínálni a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél, ezek lehetnek – a teljesség igénye nélkül – lövész, felderítő, géppuskairányzó, gépkocsivezető, harcjármű-vezető, díszelgő, katonai rendész, szerelő, tűzszerész beosztások. Az önkéntes tartalékos szolgálatvállalás pedig azoknak jelenthet megoldást, akik civil munkájuk, vagy iskolai tanulmányaik mellett szeretnének katonai tapasztalatot szerezni miközben részt vállalnak honvédelmi feladatokban. Ők egyébként a későbbiek folyamán akár szerződéses vagy hivatásos katonák is lehetnek.
 • Kik vállalhatják a szolgálatot, mik a bejutás feltételei?
 • A Magyar Honvédség sokrétű és szerteágazó feladatrendszerrel rendelkezik, a hazai beosztások mellett a magyar katonák missziós feladatokat is ellátnak a világ számos pontján. Ennek megfelelően a sereg folyamatosan várja azokat, akik szeretnék kipróbálni magukat az egyenruhások világában. A jelentkezését minden nagykorú, magyar állampolgársággal és belföldi lakóhellyel rendelkező személy beadhatja, aki büntetlen előélettel, az előírt iskolai végzettséggel és képesítésekkel rendelkezik. Szerződéses, illetve önkéntes tartalékos szolgálat esetén legalább általános iskolai végzettséggel kell rendelkezni, katonai tanintézetekbe történő jelentkezéskor az érettségi bizonyítvány mellett alap vagy középfokú angol nyelvvizsgát kell felmutatni. Emellett mindenkinek át kell esnie egy egészségügyi, pszichikai és fizikai szűrésen, ahol a jelentkezők katonai alkalmasságát vizsgálják.
 • Hogyan telnek a katonák mindennapjai?
 • Nem lehet általánosságban beszélni, hiszen a Magyar Honvédség – feladataiból adódóan – sajátos munkakörnyezet, ahol minden alakulatnak, és azon belül minden egyes katonának megvan a maga speciális feladata, szakterülete. Fontos kiemelni, hogy a honvédségi dolgozók is egy meghatározott munkarend szerint dolgoznak, mely a legtöbb munkakör esetében heti negyven órát jelent. Természetesen a katonák mindennapjaihoz a gyakorlatok is szorosan kapcsolódnak, csak így garantálható, hogy készségszinten, „álmukból felriasztva” is képesek feladataikat tökéletesen végrehajtani.
  Mindemellett mindig készen kell állnunk arra, hogy különleges feladatokban is részt vegyünk. Ilyen lehet például az árvízi védekezés, a határvédelem, vagy egy külföldi missziós szolgálatvállalás.
 • Milyen juttatásokra számíthat az, aki magára ölti az egyenruhát? Miért lehet csábító a katonáskodás?
 • Az a katona, aki legénységi állományúként csatlakozik a sereghez alapfizetésként bruttó 180.000 forinttal számolhat, de abban az esetben, ha rendelkezik legalább érettségi bizonyítvánnyal, akkor ez a havi összeg bruttó 220.000 forint. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy a munkavállaláskor többen csupán az illetmény alapján mérlegelnek, holott a honvédségi dolgozók juttatása sok összetevőből áll.
  A kedvezményes, vagy térítésmentes étkezés, az utazási és lakhatási, valamint iskolakezdési és nevelési támogatás mind-mind súlyos tízezrekkel növeli a katonák fizetését. A 2015-ben elindított bérfejlesztés tovább folytatódik és 2019. januárjáig évente 5-5 százalékkal garantáltan emelkednek a bérek.
  Magasabb iskolai végzettséggel, nyelvtudással további kiegészítésekre számíthat a katona, az évek előrehaladtával pedig elismerjük a seregben eltöltött éveket. Természetesen ellentételezzük a pluszmunkát (túlóra), a gyakorlatokon töltött időt, vagy ha éppen határvédelmi vagy missziós feladat-végrehajtásba vesz részt.
  Az sem utolsó szempont véleményem szerint, hogy a honvédségnél mindenki időben, minden hónap második munkanapján megkapja a fizetését, még pár napos csúszás sem fordulhat elő.
 • Hol lehet jelentkezni katonának?
 • A toborzó irodák országszerte várják azokat, akik már döntöttek, hogy beállnak a seregbe, de azokat is, akik szívesen beszélgetnének a számukra elérhető lehetőségekről. Természetesen igyekszünk mindent a világhálón is elérhetővé tenni. Március 1-jétől a http://iranyasereg.hu weboldalon találhat meg az érdeklődő minden információt, a munkakörülményekről, a katonák életéről, az elérhető juttatásokról, a jelentkezési lehetőségekről, illetve magáról a felvételi eljárás menetéről. Elérhető a regisztrációs lap is, amely az első lépcső a katonai pálya felé.
  Akinek a katonáskodás lehetőségének bármely formája felkeltette az érdeklődését, arra ösztönözném, hogy a megyeszékhelyeken lévő toborzó irodák valamelyikében személyesen is tájékozódjon. Székesfehérváron a Mészöly Géza utca 7. szám alatt találják a katonai toborzókat, akik minden segítséget megadnak a jelentkezéshez. Sokaknak talán ismerős lehet ez a cím, hiszen itt működött egykor a megyei ”hadkieg”, itt folytak a sorozások, de mint ahogy már említettem, a katonáskodás ma már teljesen más feltételeket és lehetőségeket kínál.
Hirdetmény 2017. 04. 12

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanács értesíti a kedves szülőket,
hogy az általa fenntartott intézményben a

Cecei Óvodában

a 2017/2018 nevelési évre az
óvodai beíratás időpontja 2017. május 18.-19. délelőtt 8-12 óráig.

Az óvodai beíratásra várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2017. augusztus 31.-ig a harmadik életévét betölti.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint, a gyermek abban az évben, melyben a 3. életévét augusztus 31-ig betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásának határideje 2017. április 30.

Az óvodavezető 2017. június 16-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a Fenntartó felé.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma,
 • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
 • kötelező oltásokról szóló kiskönyv
Pályázat 2017. 03. 31
Tájékoztatás 2017. 03. 23

Március 27-én nem fogad ügyfeleket a földhivatal

Elkezdődtek a felújítások Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztályának épületében.

A járási hivatal tájékoztatása szerint a Székesfehérvár, Kégl György u. 1. szám alatt található ügyfélszolgálat 2017. március 27-én, hétfőn zárva tart, mivel ezen a napon közvetlenül az ügyféltérben végez munkát a kivitelező.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Meghívó 2017. 03. 10
Felhívás 2017. 03. 06

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, vagy eva.drszatmari@gmail.com


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 22/333-460
2017. március 1. szerda 11:30-15:30
2017. március 14. kedd 11:30-15:30
2017. március 22. szerda 11:30-15:30
2017. március 29. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2017. március 7. kedd 11:30-15:30

Vas Gereben Művelődési Ház
8130 Enying, Bocskai u. 1. tel: +36 22/372-169
2017. március 28. kedd 11:30-15:30


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Felhívás 2017. 03. 06

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: minden pénteken 12:00 - 14:00 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉS IDŐPONT EGYEZETETÉS
MUNKANAPOKON 9:00 és 14:00 KÖZÖTT
A 06-22/333-460-as TELEFONSZÁMON


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Közlemény 2017. 03. 02
Pályázat 2017. 02. 20
Illyés napok Cecén 2017. 02. 16

Kedves Kollégák! Kedves Környékbeli Diákok!

2017. április 11-én és 12-én szeretnénk megrendezni a hagyományos Illyés napokat a Cecei Általános Iskolában.

Ennek keretében 11-én, kedden délután Játékos Sportvetélkedőre várjuk a környék iskoláinak csapatait. A leírást és a tudnivalókat egy későbbi időpontban fogjuk küldeni.

Április 12-én, szerdán rendeznénk meg a Mesemondóversenyünket az alábbiak szerint:

 • az előadott” mű” magyar népmese legyen
 • nem lehet láncmese, vagy verses mese
 • terjedelme elmondva max. 3 perc
 • évfolyamonként, tagintézményenként max. 2 főt várunk
 • nevezés április 4-ig, keddig történhet egy A/4-es képpel, ami a meséhez kapcsolódik- bármely technikával. A képeket postán, vagy személyesen várjuk.
 • a nevezések alapján jelöljük ki a kategóriákat

Jó felkészülést kívánunk és várjuk jelentkezéseteket!

A cecei szervezők

Áramszünet 2017. 02. 10

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2017. március 6-án
8 órától várhatóan 12 óráig
Cece: Köztársaság u. 3-81., 6-56.,
Szabó Lőrinc u., Nap u. területén
és
2017. március 6-án
11 órától várhatóan 15 óráig
Cece: Köztársaság u. 1-31., 2-24.,
Kossuth u. 1-27., 6-28., Nap u., Jókai u. (Egészségház, Italbolt, Takarékszövetkezet, Gyógyszertár), Szabadság tér, (Italbolt, Cukrászda, V8 vendéglő, Dohány bolt)
területén áramszünet lesz!

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-al megkötött - a leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:
www.eon-hungaria.com

 

Gallyazási felhívás

Kérjük az Ingatlantulajdonosokat, -kezelőket és -használókat, hogy gondoskodjanak az ingatlanjaikat érintő, azokon áthaladó vezetékeket elérő vagy megközelítő fák és növényzet metszéséről, illetve eltávolításáról!

Miért fordulunk Önhöz?

 • Mert a vezeték az Ön tulajdonában álló ingatlant érinti, keresztezi.

 • Mert a vezetéket az előírt távolságon belül megközelítő fák, növények vagy ezek ágainak visszavágása során szem előtt tudja tartani saját kertészeti, esztétikai szempontjait is.

 • Mert a vezetéket meghatározott távolságon belül érintő, megközelítő fák, növények élet- és balesetveszélyt, valamint áramszüneteket, feszültségingadozásokat okozhatnak.

 • A vezetékek biztonsági övezetének terjedelmére vonatkozó előírásokat a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet tartalmazza.

  Biztonság mindenekelőtt!

  Kérjük, hogy előzetesen jelentse be a munkavégzés tervezett időpontját az áramhálózati társaságnál, hogy az érintett vezetékszakaszokat a munka megkezdése előtt feszültségmentesíthessük! A bejelentés elmulasztásából és a feszültségmentesítés elmaradásából adódó esetleges balesetekért, károkért nem vállalunk felelősséget!

  A bejelentést a következő telefonszámokon teheti meg:

  Pécsi régióközpont:06 72 / 500 084
  Szekszárdi régióközpont:06 74 / 505 700
  Kaposvári régióközpont:06 82 / 502 934
  Nagykanizsai régióközpont:06 93 / 503 500

  Felhívjuk figyelmét, hogy a meghirdetett áramszünetek és az ezekkel járó feszültségmentes állapot nem a biztonsági övezet tisztántartási munkák elvégzését szolgálják, ezért a meghirdetett időpontok alatt ilyen munkálatokat ne végezzen!

Hirdetmény 2017. 02. 09
Tűzifa kiárusítás 2017. 01. 26

Tekintettel az idei, átlagosnál hidegebb télre, a fokozottabb lakossági tűzifa igényre, a következő hirdetést szeretném közzétenni csökkentett árú, kifuttatandó faanyagkészletünkről:

A Vadex Mezőföldi Zrt. értékesíteni kívánja korábbi eladatlan fakészleteit Cece községhatárban:

 • Cece 30 F 35 m3 2m hosszban Lágylomb vastag tűzifa (Szürkenyár) (5000 Ft+ÁFA/m3) (Két éve van a sarangban, száraz.)
 • Cece 21 E 18 m3 2m hosszban Rostfa Hazai nyár (Szürkenyár) (Lágylomb vastag tűzifával azonos méret) (8500FT+ÁFA/m3) (Egy éve van a sarangban, száraz)
 • Cece 32 H 15 m3 2 m hosszban Rostfa Hazai nyár (Szürkenyár) (Lágylomb vastag tűzifával azonos méret) (8500FT+ÁFA/m3) (Egy éve van a sarangban, száraz)
 • Ha valaki egyben megvenné a teljes 68 m3-t, akkor az ára egységesen 6700Ft+ÁFA/m3.

  A fenti faanyag rögtön tüzelhető, mert hosszabb ideje van már készletezve a termelése óta. Ezért súlya is könnyebb,kisebb a víztartalma a megszokottnál. Nagyjából számított súlya: 1m3= 6 q. Ennek alapján egy mázsa ára: bruttó 1060,-Ft. (az 5000 Ft+ÁFÁ-s anyagból). 8500+ÁFÁ-sból: 1q=1800 Ft.

  A mázsás árak csak tájékoztató jellegűek! (Szakirodalmi adatok alapján számítottak. Az esetleges pozitív, vagy negatív irányú eltérésért felelősséget nem vállalunk.) Az erdőgazdaság soha nem értékesít fát q-ra, csak m3-re. Minimálisan kiadható mennyiség: 1 m3!

  Az ár szállítási díjat nem tartalmaz, tő melletti árat jelent. A vevő maga gondoskodik a szállításról az erdőrészlet széléről.

  Kistételű vásárlás esetén érdeklődni lehet: Rauf Károly kerületvezető erdésznél 30/747-55-62

  Nagy tételű vásárlás esetén: Szokolai Attila Erdőgondnok 30/515-17-17, szokolaia@vadex.hu

  Nagy tételű fuvar esetén önrakodó darus terepjáró képességű tehergépjárművével kiszállítást vállal (25-30 m3 mennyiség /forduló kapacitásig) Zsigmond Attila Alapról 20/27-43-562.

  Tisztelettel:

  Szokolai Attila
  Erdőgondnok
  Cecei Erdőgondnokság
  Vadex Mezőföldi Zrt.

Munkalehetőség 2017. 01. 18

Munkalehetőség az Alföldi Tej Kft.- nél

Felvételre keresünk gépkezelőket a termelés területére ehhez középfokú végzettség szükséges, valamint betanított munkásokat, amihez a 8 általános iskolai végzettség is elég.

Természetesen a munkásjárat költségét a Vállalat fedezi így a dolgozónak ez nem kerülne semmibe. Az autóbusz járat Vajtáról indul, Cecén keresztül haladva felveszi a munkavállalókat.

Jelentkezni és érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet, a jelentkezéshez az orsosne@alfolditej.hu címre várjuk az önéletrajzokat.

Elsősorban férfi munkaerőket keresünk, mert hölgyeket csak korlátozott számban tudunk fogadni.

Üdvözlettel:

Orsósné Csilla
TERMELÉSELEMZÕ

Alföldi Tej Kft.
Tel: (+36) 22 540 124
Fax: (+36) 22 540 206
E-mail: orsosne@alfolditej.hu

Pályázati felhívás 2017. 01. 11

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Tanácsa pályázatot hirdet

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás

tulajdonában álló Ford Transit

LWW-252 forgalmi rendszámú gépjármű


eladása tárgyában.

Érintett vagyonelem:
Ford Transit Kombi II. LWW-252 forgalmi rendszámú gépjármű

A pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontok:

 • legmagasabb vételár, árajánlat
 • előnyt jelent társulás tagönkormányzata
 • Érintett vagyon ellenértéke: 2.800.000 Ft azaz kétmillió-nyolcszázezer forint

  A pályázati ajánlatok benyújtásának helye:
  Cece Nagyközség Önkormányzat 7013 Cece, Deák F. utca 13.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a Cece Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével
   (7013 Cece, Deák F. utca 13.)
  • Személyesen Fazekas Gábor részére 7013 Cece, Deák F. utca 13.
  • email formájában: polghiv@cece.hu címre történő megküldéssel

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 20.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Gábor nyújt, a 06-20/211-2693-as telefonszámon.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 3.

  A pályázati ajánlat érvényességének feltételei:

  a) kizárólag írásban lehet benyújtani a pályázati ajánlatot
  b) Tartalmaznia kell a kérelmező aláírását, keltezést
  c) konkrét vételi ár megjelölését vagy a vételi ajánlat elfogadására tett nyilatkozatot
  d) járulékos költségek viseléséről szóló nyilatkozatot pl. átírási költségek, eredetiség vizsgálat költsége
  e) érintett vagyon elem megnevezését.

  A pályázati kiírás közzétételének helye:
  helyben szokásos módon Alap, Alsószentiván, Cece, Igar, Mezőszilas, Sáregres, Vajta hirdetőtábláján és az előbb felsorolt települések honlapján

  Ajánlattevők értesítésének módja:
  A döntést hozó Társulási tanács ülést követően határozati kivonat megküldésével.

  Cece, 2016. december 14.


Áramszünet 2017. 01. 06

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2017. január 26-án és 27-én
9 órától várhatóan 15 óráig
Cece: Tompa u. területén
és
2017. január 27-én
9 órától várhatóan 15 óráig
Cece: Kossuth u. 34-60, 31-53, Madarász köz, Béke u., Zrínyi u., Petőfi u., Árpád u. 3. Általános Iskola
területén áramszünet lesz!

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-al megkötött - a leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:
www.eon-hungaria.com

 

Gallyazási felhívás

Kérjük az Ingatlantulajdonosokat, -kezelőket és -használókat, hogy gondoskodjanak az ingatlanjaikat érintő, azokon áthaladó vezetékeket elérő vagy megközelítő fák és növényzet metszéséről, illetve eltávolításáról!

Miért fordulunk Önhöz?

 • Mert a vezeték az Ön tulajdonában álló ingatlant érinti, keresztezi.

 • Mert a vezetéket az előírt távolságon belül megközelítő fák, növények vagy ezek ágainak visszavágása során szem előtt tudja tartani saját kertészeti, esztétikai szempontjait is.

 • Mert a vezetéket meghatározott távolságon belül érintő, megközelítő fák, növények élet- és balesetveszélyt, valamint áramszüneteket, feszültségingadozásokat okozhatnak.

 • A vezetékek biztonsági övezetének terjedelmére vonatkozó előírásokat a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet tartalmazza.

  Biztonság mindenekelőtt!

  Kérjük, hogy előzetesen jelentse be a munkavégzés tervezett időpontját az áramhálózati társaságnál, hogy az érintett vezetékszakaszokat a munka megkezdése előtt feszültségmentesíthessük! A bejelentés elmulasztásából és a feszültségmentesítés elmaradásából adódó esetleges balesetekért, károkért nem vállalunk felelősséget!

  A bejelentést a következő telefonszámokon teheti meg:

  Pécsi régióközpont:06 72 / 500 084
  Szekszárdi régióközpont:06 74 / 505 700
  Kaposvári régióközpont:06 82 / 502 934
  Nagykanizsai régióközpont:06 93 / 503 500

  Felhívjuk figyelmét, hogy a meghirdetett áramszünetek és az ezekkel járó feszültségmentes állapot nem a biztonsági övezet tisztántartási munkák elvégzését szolgálják, ezért a meghirdetett időpontok alatt ilyen munkálatokat ne végezzen!

Felhívás 2017. 01. 03

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, vagy eva.drszatmari@gmail.com


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 22/333-460
2017. január 04. szerda 11:30-15:30
2017. január 18. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2017. január 11. szerda 11:30-15:30

Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2451 Ercsi, Fő utca 20. tel: +36-25/515-600
2017. január 25. szerda 11:30-15:30


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Felhívás 2017. 01. 03

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: minden pénteken 12:00 - 14:00 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉS IDŐPONT EGYEZETETÉS
MUNKANAPOKON 9:00 és 14:00 KÖZÖTT
A 06-22/333-460-as TELEFONSZÁMON


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tájékoztatás 2016. 12. 20
Tájékoztatás 2016. 12. 15

FIGYELEM!

A HULLADÉKUDVAR

2016. december 16. és 2017. január 2. között

ZÁRVA TART!

NYITÁS: 2017. január 3-án (kedden) 12:00 órakor

Minden kedves ügyfelünknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

Tájékoztatás 2016. 12. 15
Felhívás 2016. 12. 13

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, vagy eva.drszatmari@gmail.com


Bicskei Polgármesteri Hivatal
2060 Bicske, Hősök tere 4. tel: +36 22/565-464
2016. december 06. kedd 11:30-15:30

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2016. december 14. szerda 11:30-15:30

Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2016. december 21. szerda 11:30-15:30
2016. december 28. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Tájékoztatás 2016. 12. 07
Pályázat 2016. 12. 05
Pályázat 2016. 11. 22
Hirdetmény 2016. 11. 11

HIRDETMÉNY
szociális célú tűzifa támogatás igényléséről

Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 10/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete alapján Önkormányzatunk az arra jogosultak részére szociális célú tűzifát biztosít.

Az igényléshez szükséges formanyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatal épületében (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.), illetve letölthetők a www.cece.hu oldalról. A kérelemre rá kell vezetni, hogy a kérelmező tűzifa támogatást kér.

A kérelemhez csatolni kell az egy főre jutó jövedelem kiszámításához szükséges dokumentumokat.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy támogatást egy háztartáson belül csak egy kérelmező kaphat.

A tűzifa támogatás mértéke 0,5 m3 kérelmenként.

Az igénylőlapok pontosan kitöltve legkésőbb 2016. december 9. napjáig nyújthatók be a Polgármesteri Hivatalban.

Cece, 2016. november 11.

Tisztelettel:

Fazekas Gábor
polgármester

MEGHÍVÓ 2016. 11. 07

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. november 30-án (szerdán) 18:00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST

tart a Művelődési Ház (7013 Cece, Szabadság tér 18.) épületében
melyre tisztelettel meghívom

A közmeghallgatás tervezett napirendi pontjai:

 1. Beszámoló Cece Nagyközség Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről
  Előadő: Fazekas Gábor polgármester

 2. Tájékoztató a Társulásban végzett tevékenységről
  Előadő: Fazekas Gábor polgármester

 3. Tájékoztató az adóztatással összefüggő tevékenységről
  Előadő: Dr. Marinka Nikolett aljegyző

Cece, 2016. november 7.

Tisztelettel:

Fazekas Gábor s.k.
polgármester

Felhívás 2016. 11. 03

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: minden pénteken 12.00 - 14.00 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉS IDŐPONT EGYEZETETÉS
MUNKANAPOKON 9:00 és 14:00 KÖZÖTT
A 06-22/333-460-as TELEFONSZÁMON


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felhívás 2016. 11. 03

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, eva.drszatmari@gmail.com
vagy
hétköznapokon 9:00 és 14:00 között a 06-22/333-460-as telefonszámon


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2016. november 02. szerda 11:30-15:30
2016. november 16. szerda 11:30-15:30
2016. november 23. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2016. november 09. szerda 11:30-15:30

Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. tel: +36 25/520-260
2016. november 30. szerda 11:30-15:30


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Tájékoztatás 2016. 10. 28

CECÉN
a FEJÉRVÍZ Zrt. Sárbogárdi Üzemmérnöksége
2016. november 3-án
A település egész területén
8:00 és 14:00 óra között
valamint
2016. november 4-én
A Deák 33-tól 154-ig, Széchenyi, Kafka, Lehel, Bocskai, Csók, Akác és a Károlyi utcákban
8:00 és 14:00 óra között
szivacsos csőtisztítást végez!

Ezen időszak alatt az egész községben nyomáscsökkenés,
és rövidebb időszakokra vízhiány várható.

A tisztítás időszakában a szolgáltatott víz zavarossá válhat,
ezért az automata mosógépeket ekkor ne használják.

A zavaros víz egészségre nem ártalmas,
ülepítés után fogyasztható!

Megértésüket előre is köszönjük!

FEJÉRVÍZ ZRT.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. 10. 27

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet
Cece Nagyközség Önkormányzat
közmunka koordinátor

munkakör betöltésére.

A munka jogviszony időtartama:

határozatlan idő

Foglalkoztatás jellege:

kötetlen munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák F utca 12. (Rozner Ház)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • B kategóriás jogosítvány
 • középfokú vézettség
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Előnyt jelent:

 • 1 év szakmai tapasztalat

A pályázat részként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentumok
 • B kategóriás j ogosítvány fénymásolata
 • 1 éves szakmai tapasztalat igazolása

Munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2016. december 1. napjával betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. november 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Gábor nyújt, a 06-20/211-2693-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:

2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a Cece Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák F. utca 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
 • Elektronikus úton Fazekas Gábor részére a polghiv@cece.hu email címen keresztül
 • Személyesen Fazekas Gábor részére 7013 Cece, Deák F. utca 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:

Az önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.cece.hu, helyben szokásos módon

A pályázati kiírás közzétételének ideje:

2016.10.27.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. 10. 13

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Cece Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázati kiítás letöltése:

Felhívás 2016. 10. 12

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

 • Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
 • A lakóházas ingatlan kertjében keletkezett növényi maradványok elégetéssel történő megsemmisítése március és április, valamint október és november hónapokban hetente, szombati napokon 10.00 órától 18.00 óráig felügyelet mellett megengedett! Az égetés zárt tüzelőberendezésben a fentiekben meghatározott napokon szélcsendes időben a szomszédokkal történő előzetes egyeztetést követően külön engedély nélkül végezhető, egyéb időpontokban az égetés szigorúan tilos! A tüzelés során keletkező hamut a tüzelés befejeztével gondosan földtakarással kell befedni.
 • Országos tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén mindenfajta tűzgyújtás és hulladék égetése szigorúan tilos!

 • Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani.

 • Száraz nád és más vízi növényzet égetéséhez a vízfolyások területén hatósági engedély szükséges.

(Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (V.1.) ÖR. RENDELETE
A helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról)

Tájékoztató 2016. 10. 12

A Sárbogárdi Járási Hivatal 2016. szeptember 30-tól érvényes elérhetőségeiről és ügyfélfogadási rendjéről...

Megtekintés
Vérvétel 2016. 10. 05

Tisztelt Páciensek!

A vérvétel,

minden csütörtöki napon

6:30-tól 8:00 óráig


történik.

Kérem az időpont szíves betartását!

Szabadkai Lászlóné

Felhívás 2016. 10. 05

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, eva.drszatmari@gmail.com
vagy
hétköznapokon 9:00 és 14:00 között a 06-22/333-460-as telefonszámon


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2016. október 05. szerda 11:30-15:30
2016. október 19. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2016. október 12. szerda 11:30-15:30

Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2481 Velence, Tópart utca 26. tel: +36 22/589-400
2016. október 26. szerda 11:30-15:30


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Választási felhívás 2016. 09. 30

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
141/2016. (IX.29.) önkormányzati határozata

Felhívás a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazáson való részvételre

A Fejér Megyei Közgyűlés határozott véleménye, hogy a 2016. október 2-ára kitűzött népszavazás bel- és pártpolitikán felül álló nemzeti ügy. Olyan horderejű kérdésben kell a választópolgároknak állást foglalniuk, amely kérdésre adott válasz hosszú távra meghatározhatja majd egész Fejér megye, de tágabb értelemben valamennyi magyar ember jövőjét.

A népszavazás sikerének záloga, hogy mindenki éljen a véleménynyilvánítás ezen eszközével és vegyen részt a referendumon.

Fentiekre tekintettel a Fejér Megyei Közgyűlés nyomatékosan kéri Fejér megye valamennyi népszavazásra jogosult állampolgárát, aki hazája sorsáért aggódik, és azért felelősséget vállalni is akar, hogy vegyen részt a népszavazáson.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a nyilvánosság minden lehetséges eszközével élve tolmácsolja és képviselje a testület álláspontját, felhívva a megye választópolgárait a népszavazáson való részvételre.

Felelős:

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Székesfehérvár, 2016. szeptember 29.

Dr. Molnár Krisztián s.k.
a közgyűlés elnöke

Pályázat 2016. 09. 29
Tájékoztatás 2016. 09. 15

CECÉN
a FEJÉRVÍZ Zrt. Sárbogárdi Üzemmérnöksége
2016. szeptember 19-én
A Viola, Hunyadi, Kossuth, Madarász
és a Jókai utcákban
8:00 és 14:00 óra között
szivacsos csőtisztítást végez!

Ezen időszak alatt az egész községben nyomáscsökkenés,
és rövidebb időszakokra vízhiány várható.

A tisztítás időszakában a szolgáltatott víz zavarossá válhat,
ezért az automata mosógépeket ekkor ne használják.

A zavaros víz egészségre nem ártalmas,
ülepítés után fogyasztható!

Megértésüket előre is köszönjük!

FEJÉRVÍZ ZRT.

Felhívás 2016. 09. 01

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, eva.drszatmari@gmail.com
vagy
hétköznapokon 9:00 és 14:00 között a 06-22/333-460-as telefonszámon


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2016. szeptember 08. csütörtök 11:30-15:30
2016. szeptember 21. szerda 11:30-15:30

Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata
Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda

8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2016. szeptember 14. szerda 11:30-15:30

Járási ügyfélfogadás

Martonvásári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2462 Martonvásár, Budai út 13.
2016. szeptember 28. szerda 11:30-15:30


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Álláshirdetés 2016. 08. 23


Jelentkezési lap

Tájékoztatás 2016. 08. 15
Felhívás 2016. 08. 10
Hirdetmény 2016. 08. 02
Felhívás 2016. 08. 01

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, eva.drszatmari@gmail.com
vagy
hétköznapokon 9:00 és 14:00 között a 06-22/333-460-as telefonszámon


Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2016. augusztus 03. szerda 11:30-15:30

Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon) 2016. augusztus 10. szerda 11:30-15:30
2016. augusztus 17. szerda 11:30-15:30
2016. augusztus 24. szerda 11:30-15:30

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. fszt. tel: +36-25/544-118
2016. augusztus 31. szerda 11:30-15:30


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Áramszünet 2016. 07. 11

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2016. augusztus 5-én
9 órától várhatóan 14 óráig
Cece
Deák F. u. 1-14., 87-104. (Iskola, Óvoda, Rendőrség), Arany J. u. 22-26., Rákóczi u., Széchenyi u., Malom u., Kaffka u., Hunyadi u., Viola u., Eötvös u., Dobó u., József A. u., Bethlen G. u. 66-136., 61-113., Madarász köz, Kossuth L. u. 62-90., 55-81., Illyés Gy. u., Rózsa u., Fecske u., Csébi testvérek u.
területén áramszünet lesz!

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-al megkötött - a leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:
www.eon-hungaria.com

Pályázat 2016. 07. 11
Meghívó 2016. 06. 23
Áramszünet 2016. 06. 10

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2016. június 20-án
8 órától várhatóan 20 óráig
Cece
Tsz Központi major
területén áramszünet lesz!

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-al megkötött - a leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:
www.eon-hungaria.com

Tájékoztató 2016. 05. 19
Pályázat 2016. 05. 19
Meghívó 2016. 05. 18
Pályázat 2016. 05. 17
Meghívó 2016. 05. 11
Tájékoztatás 2016. 05. 04
Májusi állatorvosi ügyelet 2016. 04. 25
Májusi
ügyelet napok
Ügyeletes
állatorvos
CímeTelefonszáma
1.Dr. Pátzay József7000 Sárbogárd, Asztalos u. 1/A06 30/639-39-77
7-8.Dr. Földi József7013 Cece, Köztársaság u. 30/A06 20/355-72-13
14-15-16.Dr. Csele István2433 Sárosd, Sport u. 30.06 30/993-94-04
21-22.Dr. Keszthelyi Gábor8125 Sárkeresztúr, Szent István u. 3.06 20/974-90-65
28-29.Dr. Kellner Péter7003 Sárbogárd-Sárszentmiklós, Rákóczi u. 62.06 30/939-86-29
Meghívó 2016. 04. 25
Meghívó 2016. 04. 22
Pályázati felhívás 2016. 04. 08
Tájékoztatás 2016. 04. 06
Hirdetmény 2016. 03. 31

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanács értesíti a kedves szülőket,
hogy az általa fenntartott intézményekben

a Cecei és a Vajtai Óvodában
a 2016/2017 nevelési évre az
óvodai beíratás időpontja 2016. május 4-5. délelőtt 8-12 óráig.

Az óvodai beíratásra várjuk azokat a szülőket,
akiknek a gyermeke 2016. december 31.-ig a harmadik életévét betölti.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint, a gyermek abban az évben, melyben a 3. életévét augusztus 31-ig betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásának határideje 2016. április 30.

Az óvodavezető 2016. június 5-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a Fenntartó felé.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma,
 • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
Felhívás 2016. 03. 25
Tájékoztatás 2016. 03. 17
Hirdetmény 2016. 03. 11
Áramszünet 2016. 03. 08

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2016. március 29-én
8:00 órától várhatóan 15 óráig
Cece
Kossuth u. 34-60., 31-53., Madarász köz, Béke u.,
Zrínyi u., Petőfi u., és az Iskola
területén áramszünet lesz!

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csakaz E.ON-al megkötött - a leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:
www.eon-hungaria.com

Hirdetmény 2016. 03. 07
Hirdetmény 2016. 03. 02
Tájékoztatás 2016. 03. 01
Tájékoztatás 2016. 02. 04
MEGHÍVÓ 2016. 01. 25
Álláshírdetés 2016. 01. 22
Tájékoztatás 2016. 01. 04
Hulladékszállítás 2015. 12. 21
Tájékoztatás 2015. 11. 30
MEGHÍVÓ 2015. 11. 19

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 23-án (szerdán) 18:00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST

tart a Művelődési Ház (7013 Cece, Szabadság tér 18.) épületében
melyre tisztelettel meghívom

A közmeghallgatás tervezett napirendi pontjai:

 1. Beszámoló Cece Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről
  Előadő: polgármester

 2. Tájékoztató a Társulástan végzett tevékenységről
  Előadő: polgármester

 3. Tájékoztató az adóztatással összefüggő tevékenységről
  Előadő: aljegyző

Cece, 2015. november 19.

Tisztelettel:

Fazekes Gábor s.k.
polgármester

Felhívás 2015. 11. 10

Tisztelt Cecei Lakótársaim!

Mindenki érdekét figyelembe véve keresem meg Önöket!

Teszem mindezt azért, hogy orvosként felhívjam figyelmüket a 25 éves, Cecén való praktizálásom alatt megtapasztalt szomorú tény, mely szerint rohamosan nő a daganatos betegségben szenvedők- és ezen betegség miatt elhunytak száma.

Hogy ezt se betegként, se szeretett családtagot elveszítve ne élhessük meg, úgy van több olyan - rajtunk múló - általunk előidézett káros külső hatás, ami ellen tennünk kell!

A számtalan egészségkárosító tényező között kiemelt szerepet kap ősztől tavaszig a légzőszerveket súlyosan károsító, égetéssel megsemmisítésre szánt hulladék, beleértve a műanyagoktól (csomagoló anyag, ásványvizes- és tejes-, tisztítószeres flakon, ruhanemű, lábbelik, stb.) a nedves avartól való megszabadulás ezen módját. Az égetés során a súlyosan rákkeltő anyagok bűzös, fojtó szaga a „kisebb kellemetlenség” ám komoly figyelmeztető jel a mérgező gázok felszabadulására. Összesítve: ez nemcsak a szabadtérben történő égetés során, de kályhába, kazánba dobva is ugyan ilyen hatást vált ki!

Tekintettel, hogy lakóhelyünk és környéke kiemelkedő mezőgazdasági tevékenysége folytán egyre nagyobb szerepet kap a fólia használata (így az ezt alkalmazó gazdák lelkiismeretén múlik), hogy funkciójának betöltése után milyen „sorsra” ítélik azt, hiszen mennyiségéből adódóan fokozott terhelést ró környezetünkre, ezzel ránk is!

Mondandóm elején a daganatos betegségeket helyeztem előtérbe, de sajnos egyre többen szenvednek más egyéb légzőszervi betegségekben, melyek gyógyszerekkel többé kevésbé kordában tarthatóak. Sajnos az erősen szennyezett levegő az ő állapotukra és életminőségükre is súlyos terhet ró.

Tegyünk, lépjünk! Ha kell, figyelmeztessük szomszédjainkat, hisz ezzel nemcsak magunk, de az ő érdeküket is szolgáljuk! Mert milyen természetes, amíg észrevétlen, nehézség nélkül veszünk- és kapunk levegőt! A baj azzal kezdődik, amikor ezért már küzdeni kell!

Tegyünk, küzdjünk, hogy ne csak múltunk, de jövőnk is legyen!

Dr. Leposa Zoltán
háziorvos

Hirdetmény 2015. 11. 03

szociális célú tűzifa támogatás igényléséről

Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 16/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete alapján Önkormányzatunk az arra jogosultak részére szociális célú tűzifát biztosít.

Az igényléshez szükséges formanyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatal épületében (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.), illetve letölthetők a www.cece.hu/nyomtatvanyok/ oldalról. A kérelemre rá kell vezetni, hogy a kérelmező tűzifa támogatást kér.

A kérelemhez csatolni kell az egy főre jutó jövedelem kiszámításához szükséges dokumentumokat.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy támogatást egy háztartáson belül csak egy kérelmező kaphat.

A tűzifa támogatás mértéke 0,5 m3 kérelmenként.

Az igénylőlapok pontosan kitöltve legkésőbb 2015. november 30. napjáig nyújthatók be a Polgármesteri Hivatalban.

Cece, 2015. október 29.

Tisztelettel:

Fazekas Gábor
polgármester

Tájékoztatás 2015. 10. 28
Áramszünet 2015. 10. 26

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében

2015. november 19-én
8:00 órától várhatóan 17 óráig
Cece
Károlyi M. egész u., Bocskai u 43.sz., Fejérvíz szennyvíz átemelő, MÁV sorompó
területén áramszünet lesz!

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben áramfejlesztőt használ, akkor áramszolgáltatói engedély nélkül az aggregátort a belső hálózatra kötni - még a közcélú hálózatról leválasztott módon is - szigorúan tilos!

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat: www.eon-hungaria.com

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. 10. 26

Cece Nagyközség Önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

A pályázati kiítás letöltése:

Áramszünet 2015. 10. 06

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében

2015. október 27-én
8:00 órától várhatóan 16 óráig
Cece
Madarász köz , Béke u, Zrínyi út, Petőfi u., Iskola
területén áramszünet lesz!

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben áramfejlesztőt használ, akkor áramszolgáltatói engedély nélkül az aggregátort a belső hálózatra kötni - még a közcélú hálózatról leválasztott módon is - szigorúan tilos!

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat: www.eon-hungaria.com

Tájékoztatás 2015. 10. 01
Felhívás 2015. 09. 30

Kéknyelv betegség hatósági megállípítása miatt.

Szüreti bál 2015. 09. 05
Hirdetmény 2015. 08. 14

A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
ülnökeinek jelöléséről és választásáról

Tájékoztatom Fejér megye lakosságát, miszerint a Köztársasági Elnök 2015. augusztus 1. és szeptember 30. napja közötti időtartamra tűzte ki a bíróságok ülnökeinek soron kívüli választását.

A Fejér Megyei Közgyűlés a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 7 fő ülnököt választhat.

A Bjt. értelmében a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik. Ülnöknek jelölhetnek továbbá a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – is.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki még nem múlt el 70 éves, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megismerhető a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalban (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. emelet), valamint a honlapon. A jelöléshez szükséges nyomtatványok a „Letölthető nyomtatványok” közül letölthetők, illetve igényelhetők a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Testületi Főosztályán is (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. emelet).

A jelölések benyújtásának határideje: 2015. szeptember 14. 16.00 óra.

A jelölő és a jelöltelfogadó nyilatkozatokat személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztályára (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.).

A jelölést elfogadó nyilatkozathoz csatolni kell a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt, melynek megkérésénél a büntetlen előéletre és a közügyektől eltiltásra vonatkozó adatmezőket be kell jelölni. Az erkölcsi bizonyítvány csatolásának elmulasztása esetén a jelöltet ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök megbízatásának megszűnésére, valamint az ülnök javadalmazására vonatkozó szabályokat a Bjt. 220. §-a, valamint a 221. §-a tartalmazza. A törvény szövegéből készített kivonat a „Letölthető nyomtatványok” között ugyancsak megtalálható. A jelöltajánlás során felhívom a figyelmet az ülnök megbízatásának megszűnésével kapcsolatos szabályokra, miszerint az ülnök megbízatása megszűnik - többek között - a 70. életév betöltésével, valamint a 212. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megszűnése esetén.


Székesfehérvár, 2015. augusztus 10.

Dr. Molnár Krisztián s.k.
a Fejér Megyei Közgyűlés
elnöke

Pályázat Óvodavezető állás betöltésére 2015. 07. 20

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás
Cecei Óvoda

óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.

Fejér megye, 7041 Vajta, Szabadság tér 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. § és az 55. § (2) bekezdése alapján az intézményvezetői, továbbá az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, különös tekintettel a közoktatásról szóló törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, közoktatásvezetői, pedagógus,

§         Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         pedagógus munkakörben eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

§         vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, pedagógus szakvizsga,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Gábor nyújt, a 06-20/211-2693-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Elektronikus úton Fazekas Gábor részére a polghiv@cece.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Fazekas Gábor, Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.cece.hu, www.vajta.hu - 2015. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Társulás a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Tájékoztató 2015. 07. 16

Módosult a hadigondozásról szóló törvény, bővült a támogatottak köre

Módosult a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.). A módosítás alapján anyagi támogatás illeti meg azokat is, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától és attól a ténytől, hogy az 1947. február 10-én Párizsban, Magyarország képviselői által aláírt békeszerződés következtében mely ország állampolgárává vált.

A módosítás a lakóhelyétől függetlenül megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok – a Hdt. szerinti volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek. Azon hadiözvegyek is gondozotti körbe kerülnek a hősi halált halt néhai férjük után, akik Magyarországról vonultak be, de – lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más állam polgárai.

A törvény a volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag fogalmával megteremti annak lehetőségét, hogy azon személyek, akik a Hdt. alapján korábban jogosultak voltak hadigondozotti ellátásra, de a pénzellátást megszüntették, vagy a jogosultságuk megszűnt, illetve a kérelmüket be sem nyújtották, kérelemre járadékban részesülhessenek.

A módosítás 2015. július 4-étől hatályos. A járadékot a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától havonta folyósítják.

A járadék összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (jelenleg: 28.500,-Ft) 30 %-a, azaz 8.550,-Ft.

A hadigondozotti ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatala.

Székesfehérvár, 2015. július 14.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)

Tájékoztató 2015. 07. 10

A Sárbogárdi Járási Hivatal elkészítette az integráció utáni, új működési, elérhetőségi tájékoztatóját.

Konzultáció az állami rezsicsökkentésről 2015. 06. 10

-Tájékoztató -

Magyarország Kormánya célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentést. 2016-ban már 10 milliárd forinttal kevesebb bevételt terveznek a közigazgatási térítési díjak csökkentése, illetve megszüntetése révén. Mindezt az állampolgárok véleményének és javaslatainak felhasználásával kívánja a Kormány megvalósítani.

Ennek érdekében az állampolgárok és vállalkozások bevonásával konzultációt kezdeményez a Kormány. A résztvevők kifejthetik véleményüket számos hatósági eljárással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj és illeték megszüntetéséről, valamint javaslatot tehetnek egy-egy további, általuk fontosnak tartott hatósági eljárás díjmentessé tételére.

A konzultáció ideje alatt az állampolgároknak lehetőségük van kettő kérdőíven, a magánszemélyeket és a vállalkozásokat érintő fizetési terhek megszüntetésére vonatkozóan javaslatokat tenniük. Az állampolgárok és a vállalkozások számára külön kérdőív áll rendelkezésre a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, valamint az interneten (http://allamirezsicsokkentes.kormanyhivatal.hu/). Ezek kitöltése önkéntes és anonim.

A két kérdőíven 9-9 hatósági eljárás díjának vagy illetékének megszüntetésére tehet javaslatot a kitöltő. Mindkét kérdőíven lehetősége van az állampolgárnak további 1-1 hatósági eljárásért fizetendő díj vagy illeték megszüntetésére vonatkozóan javaslatot tennie. A 9 javaslat közül legfeljebb 4-et jelölhet meg, valamint további 1 javaslatot tehet írásban. A kérdőív érvényesen kitöltött, ha az állampolgár négy vagy annál kevesebb javaslatot jelöl meg a kérdőíven. Nem kizárt, hogy az állampolgár a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak szóló kérdőívet is kitöltse. A kérdőívek 2015. június 5-étől 2015. augusztus 6-áig tölthetők ki.

Az állampolgárok a kérdőíveket kitölthetik papír alapon, és leadhatják a kormányhivatal ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben. A kérdőív kitölthető a www.kormanyhivatal.hu honlapon is: http://allamirezsicsokkentes.kormanyhivatal.hu/. Az online-kérdőívek kitöltésére 2015. augusztus 6-án 24 óráig nyílik lehetőség.

Székesfehérvár, 2015. június 8.

Fejér Megyei Kormányhivatal


Kérdőív magánszemélyek részére

Kérdőív vállalkozások részére
Pályázat védőnői állás betöltésére (Cece, Vajta) 2015. 05. 29
Pályázat védőnői állás betöltésére (Cece, Sáregres) 2015. 05. 29
Álláshirdetés 2015. 05. 27

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

"Háló" Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A "Háló" Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői feladatainak ellátása. A szociális étkeztetés, idősek ellátása, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, szociális munkás, 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3.sz. melléklete szerinti képesítés,

§         Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget, valamint szakképzettséget igazoló okiratok másolata

§         pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ill. annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

§         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, személyes adatait a pályázatot kiíró kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Gábor nyújt, a 06-20/211-2693 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Elektronikus úton Fazekas Gábor részére a polghiv@cece.hu E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Fazekas Gábor, Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a pályázókat meghallgatja a benyújtási határidőt követően, döntését minősített többséggel hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.cece.hu - 2015. május 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

3 hónap próbaidő kikötése. A pályázó fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánításához.

Meghívó 2015. 05. 15
Meghívó 2015. 05. 12
Meghívó 2015. 03. 17
Álláshirdetés 2015. 03. 17

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző


munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/16. II. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

magánszemélyek kommunális adóbevallásának figyelemmel kísérése, felszólítások és határozatok elkészítése, • iparűzési adó bejelentkezések, bevallások feldolgozása, • adók módjára történő idegen tartozások előírása, behajtása, a végrehajtást kérőkkel további kapcsolattartás, • adóigazolások kiadása, • vagyoni bizonyítványok kiállítása, • külső szervek felé adatszolgáltatás, • önkormányzatok felé fennálló adótartozások figyelemmel kísérése, behajtása, • adóügyekkel kapcsolatos számviteli feladatok ellátása, időszaki zárások elkészítése, • felszámolások nyomon követése, • munkaköri feladatait érintő statisztikák elkészítése, • valamennyi a jegyző hatáskörébe tartozó adóigazgatási hatósági feladat ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Középiskola/gimnázium,

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 • B kategóriás jogosítvány,

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati/hivatali szervezetben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A Kttv. 37. § (1) bekezdésében foglalt egységes adattartalmú közszolgálati önéletrajz

 • pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, személyes adatait a pályázatot kiíró kezelheti

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ill. annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

 • Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Marinka Nikolett nyújt, a 06-20/912-3742 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 350-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

 • Elektronikus úton dr. Marinka Nikolett részére a jegyzo1@cece.hu E-mail címen keresztül

 • Személyesen: dr. Marinka Nikolett, Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. .

 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályáztató fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánításához.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 10.

Tájékoztatás 2015. 03. 12
FELHÍVÁS 2015. 03. 10
Pályázat 2015. 03. 04
Tájékoztatás 2015. 02. 27
Tájékoztató 2015. 02. 26
Pályázat 2015. 02. 25
Pályázat 2015. 02. 25
Hirdetmény 2015. 02. 23


A teljes hirdetmény megtekintése

Tájékoztatás 2015. 02. 03
Tájékoztatás 2015. 02. 03
Felhívás 2015. 01. 26
Pályázat 2015. 01. 26
Pályázat 2015. 01. 21
Meghívó 2015. 01. 13
Pályázat 2014. 12. 23
Meghívó 2014. 12. 17
Meghívó 2014. 12. 17
Meghívó 2014. 12. 15

Szeretettel meghívjuk Cece Nagyközség minden kedves lakóját a
2014. december 20-án, szombaton, 13 órától
a Művelődési Ház előtti téren megrendezésre kerülő
Karácsonyi Forgatagunkra!

Oktatási, kulturális és sport bizottság

Hirdetmény 2014. 12. 15
Felhívás 2014. 12. 15
Értesítés 2014. 12. 10
Tájékoztatás 2014. 12. 10
Pályázat 2014. 12. 09
Felhívás 2014. 12. 02
Felhívás 2014. 11. 05
Álláshírdetés 2014. 10. 31
Felhívás 2014. 10. 29
Meghívó 2014. 10. 22
Álláshírdetés 2014. 10. 17

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi főelőadó


munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
16. Pénzügyi igazgatási feladatok Az I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az éves költségvetés kidolgozása, elkészítése, képviselő-testület elé terjesztése; az előirányzat módosítások elkészítése; pénzügyi szabályzatok elkészítése, aktualizálása; féléves, háromnegyedéves és éves beszámolók elkészítése; kapcsolattartás a belső ellenőrzéssel, számlavezető pénzintézettel; a költségvetés végrehajtásának, valamint az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése; a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület ülésein való részvétel

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai végzettség és
  a) okleves könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
  b) gazdasági vezető, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1)-(2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában szerzett tapasztalat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.,
 • Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Költségvetési intézménynél szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdésben meghatározottak szerinti adattartalommal a pályázó önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakképesítést igazoló okirat másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Marinka Nikolett nyújt, a 06-20/912-3742-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2207/2014 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi főelőadó.
 • Elektronikus úton dr. Marinka Nikolett részére a jegyzo1@cece.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: dr. Marinka Nikolett, Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő 5 napon belül. A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A próbaidő 6 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Meghívó 2014. 09. 30

A Cecei Általános Iskola és Cece Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja a település lakosságát az aradi vértanúk halálának 165. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezésre, amelyre az iskola épülete előtti téren kerül sor 2014. október 6-án, hétfőn délelőtt 11:00 órai kezdettel. Az alkalomra a Cecei Általános Iskola 5. évfolyamos tanulói ünnepi műsorral készülnek. Tisztelettel várjuk a szülőket és a megemlékezőket, hogy fejet hajthassunk a nemzetért hősiesen harcoló tizenhárom tábornok emléke előtt.

„Nem néztetek erőst, hogy szolgáljátok,
Ki fényesen majd jutalmazni tud,
Akit szolgáltatok egy árva hon volt,
Ím sírotokra emlékkő se jut.”

/Madách Imre: Az aradi sírra/

Fogathajtó verseny 2014. 09. 24
Cecei lecsó kavalkád 2014. 09. 23

2014. szeptember 20-án szombaton került megrendezésre az I. Cecei lecsó kavalkád. A rendezvényt Cece Nagyközség Önkormányzata, valamint Márkus Milán kertészeti vezető és az általa koordinált Cece Start Közmunkaprogram Kertészet szervezte. A kertészet szolgáltatta a szükséges alapanyagok jelentős részét. A résztvevő csapatok számára körülbelül 800 kg paprika, valamint paradicsom és vöröshagyma került kiosztásra. A megszokott hagyományos lecsó mellett a csapatok pavilonjainál megkóstolhatta a látogató a legkülönfélébb módon és receptúra alapján elkészített lecsóféléket, mint például a szalonnás, a füstölt csülkös vagy a burgonyás lecsót. A rendezvényen 21 csapat mutatta meg lecsófőző tudását. Az elkészült ételekkel megvendégelték egymást, a kilátogató helyieket és a vidékről érkezett érdeklődőket, átutazókat egyaránt. A főzés és kóstolás remek alkalom volt a kötetlen beszélgetésekre, kellemes időtöltésre. A délutánhoz Varga Simon Kristóf szolgáltatott remek zenei aláfestést a látogatók nagy örömére gitár játékával, utcazenével. A kavalkádra ellátogatott a híres autóversenyző Benik Balázs és családja. Az ő közreműködésüknek köszönhetően a B-3 Racing Team Magyarország egyik vezető autós gyorsasági versenycsapata, két fantasztikus versenyautót állított ki, melyeket a látogatók hatalmas örömmel és érdeklődéssel fogadtak. A Vertikál Zrt. egy környezetbarát ,,Öko” sátrat állított ki, melyben a kisebbek ismerkedhettek meg a környezetbarát és újrahasznosított papírból készült játékokkal. A Cecei Könyvtár a kiselejtezett könyvekből szervezett könyvkiárusítást, amely szintén nagy sikert aratott. A kavalkád egészen estig tartott, melyet a művelődési házban tartott bál követett. A jó hangulatról és zenéről a Boros zenekar gondoskodott. I. alkalommal megrendezett lecsó kavalkád körülbelül 700 látogatóval büszkélkedhetett. Ezzel a rendezvénnyel egy új hagyományt indított el Cece Nagyközség Önkormányzata és reméli, hogy jövőre is legalább ilyen nagy sikerrel zárul ez a kora őszi kavalkád.

Fogathajtás 2014. 09. 17

I. CECEI LECSÓKAVALKÁD 2014. 09. 12
Álláshírdetés - Pénzügyi előadó 2014. 09. 11
Álláshírdetés - Adóhatósági ügyintéző 2014. 09. 11
Közérdekű 2014. 09. 05
Választási tájékoztató 2014. 08. 15
Nemzetiségi szavazókörök kialakítása 2014. 07. 17
Menetrend változás 2014. 07. 16
Álláshirdetés - Óvodapedagógus 2014. 06. 27

A Dél-Mezőföld Többcélú Társulás Cecei Óvodája
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Dél- Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvodája

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2014. szeptember 01-től 2015. június 30–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák F. 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások alapján, óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógus

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2014. augusztus 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföld Többcélú Társulás Cecei Óvodája címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53/2014, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje:

2014. augusztus 15.

M E G H Í V Ó 2014. 05. 15

CECEI VÍZIKÖZMŰ
TÁRSULAT

7013 Cece, Deák F. u. 13.
Tel: 25/505-150 Fax:25/234-389


M E G H Í V Ó

Cecei Víziközmű Társulat

2014. május 16-án (péntek) 16,00 órai kezdettel

KÖZGYŰLÉST


tart a Művelődési Ház épületében

melyre tisztelettel meghívom

A közgyűlés határozatképes, ha azon tagok érdekeltségi egység aránya szerint számított legalább 51°%-a személyesen megjelenik, illetve képviselteti magát.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes az Intéző Bizottság 2014. május 16. napjára 16.30 órai kezdettel megismételt közgyűlést hív össze, mely eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára az érdekeltségi arányra tekintet nélkül határozatképes.

A rendes közgyűlésre tanácskozási joggal meghívjuk a közfeladat szerint illetékes vízügyi igazgatóság, továbbá Cece Község Önkormányzat képviselőjét.

  A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

  1. 2013. évi költségvetési beszámoló jóváhagyása
   Előadó: Fazekas Gábor elnök

   Eredménykimutatás 2013

   Mérleg 2013

   Osztalék határozat 2013

   Kiegészítő melléklet 2013

  2. Társberuházói megállapodás jóváhagyása
   Előadó: Fazekas Gábor elnök

  3. Beszámoló a szennyvízberuházás jelenlegi állásáról
   Előadó: Fazekas Gábor elnök

  4. Egyéb

  Kelt: Cece, 2014. április.29.

  Tisztelettel:

  Fazekas Gábor sk.
  elnök

EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 2014. 05. 07
Ingyenes tanácsadás 2014. 05. 06

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: minden pénteken 10.00 - 12.00 óráig
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELÖZETES BEJELENTKEZÉS
A 06-20/562-96-19 TELEFONSZÁMON


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Egyenlő Bánásmód 2014. 05. 06

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához,

ha

neme,vallási-
faji hovatartozása,vagy világmeggyőződése,
bőrszíne,politikai vagy más véleménye,
nemzetisége,anyanyelve,
nemzetiségi vagy etnikaicsaládi állapota,
kisebbséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri.

Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását:

2014. május 7–én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között

Székesfehérvári Álláskeresők Regionális Egyesülete
(8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10.) bejárat az épület mögött
2014. május 14–én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata, Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda
(8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.)
2014. május 21–én, (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Székesfehérvári Álláskeresők Regionális Egyesülete
(8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10.) bejárat az épület mögött
2014. május 28–án (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Bodajk Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületében (tanácskozó terem)
(8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 60.)
Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELŐZETES BEJELENTKEZÉS

06-20/562-9619-es TELEFONSZÁMON

TÁMOP-5.5.5/08/1
A diszkrimináció elleni küzdelem –
a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése
Egyenlő Bánásmód Hatóság
1024 Budapest, Margit krt. 85.
www.egyenlobanasmod.hu/tamopSzűrőnap 2014. 04. 30
Egészségnap 2014. 04. 23
Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentés 2014. 04. 17

Kérjük a közvilágítással kapcsolatos hibákat, észrevételeket a Polgármesteri Hivatal felé jelezzék, az alábbi adatokkal:

 • A hibás lámpatest megtalálásához szükséges információkat. (Utcanév, házszám, oszlopszám, egyéb azonosító (pl.: iskola előtt, postával szemben, az utca utolsó oszlopán). A hibás lámpatest GPS koordinátái is segítségére lehetnek a javítást végző szakembereknek egy nehezen azonosítható hiba megtalálásához.)
 • Egyedi vagy csoportos-e a hibajelenség? (csak az egyedi – lámpatestekben keletkezett – hibákat hárítja el a szerződött partnerünk, a csoportos – hálózat bizonyos szakaszát érintő – üzemzavarokat az áramszolgáltató javítja.)
 • Az egyedi hibára utaló jellegzetességeket. (Egy éjszaka villogó lámpa a hiba keresésekor lehet, hogy megfelelően működik.)

Cím: 7013 Cece, Deák Ferenc u. 13.
Telefon: 06-25/505-150
Fax: 06-25/234-389
E-mail: sebestyen.balint@cece.hu

Sportbál Cecén 2014. 04. 01

A hétvégén jó hangulatban rendezték meg a Cecei Művelődési Házban a hagyományos évértékelő sportbált a Cecei Polgári Sportegyesület és a Cecei Általános Iskola munkatársai. A programot Király László igazgató évértékelése kezdte, melynek során kitért az utánpótláscsapatok, a serdülő és ifjúsági gárdák, a felnőtt és az „öreg fiúk” csapatok eredményeire, távlati célokat is kitűzve. Az este során minden sportoló ajándékot kapott, amely a sportegyesület címerével díszített zászlót jelentett. Az értékelést közös fényképezés zárta, amely még emlékezetesebbé tette a sportbált, melyet vidám mulatozással és tombolahúzással tarkítottak a szervezők.

Köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel, tombola felajánlásokkal segítették a sportbál sikerességét, melynek bevételét az idén is az ifjú sportolók utaztatására és eszközbeszerzésekre fordítunk!

Külön köszönjük a Cecei Művelődési Ház munkatársainak az igényes dekorációt és a nagyterem feldíszítését, berendezését!

A szervezők

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014. 04. 01

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT
2014. ÁPRILIS 6. TŰZTE KI

Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 9. §. 2.) a) pontja értelmében az alábbiakról tájékozatom a Tisztelt Választó Polgárokat:

A SZAVAZÁS HELYE:

001. SZAVAZÓKÖR:
Deák Ferenc utca 44. - régi általános iskola épületében a "HÁLÓ" étterme

002. SZAVAZÓKÖR:
Szabadság tér 19. - Művelődési Ház nagyterme

003. SZAVAZÓKÖR:
Árpád utca 3. - Általános Iskola

SZAVAZÁS MÓDJA:

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a bejelentett lakcíme szerinti - választási értesítőn szereplő - szavazókörben személyesen szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig jelezheti a Helyi Választási Irodánál (Polgármesteri Hivatalnál).

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAINAK NEVE:

001. szavazókör
(Deák Ferenc utca 44. régi általános iskola épületében a "HÁLÓ" étterme):

Fülöp Lászlónétag
Szabó Gábornétag
Alpekné Fülöp Emíliatag
Dömsödi Ildikópóttag
Czaffer Jánosnépóttag
Terebesi Zoltánnédelegált
Varga Jánosnédelegált
Falusi Nikolettdelegált
Báló Józsefnédelegált

002. szavazókör
(Szabadság tér 19. - Művelődési Ház nagyterme):

Kaszai Jánosnétag
Puskás Imrénétag
Ráczné Pinczési Juliannatag
Szűcs László Vilmosnépóttag
Hegyiné Sebestyén Adriennpóttag
Albert Istvánnédelegált
Terebesi Herminadelegált
Kiszlné Tell Ágnesdelegált
Mezeiné Kálló Szilviadelegált

003. szavazókör
(Árpád utca 3. - Általános Iskola ):

Somogyi Mihálynétag
Fráterné Bondor Judittag
Inotai Jánosnétag
Somogyváriné Kimiti Mártapóttag
Csajtainé Szabó Ágnespóttag
Menyhárt Tamásdelegált
Szabó Józsefnédelegált
Falusi Imredelegált
Horváth Antaldelegált

HVI vezetőjének neve:

Albert Zsuzsanna

HVI elérhetőségei:

Cím: 7013 Cece, Deák F. u. 13.
Telefon: 25/505-150/11
email: polghiv@cece.hu

Albert Zsuzsanna sk.
HVI vezető

Helyi Önkormányzati választások 2014. 02. 14

HATÁRTOZAT a képviselő-testület tagjainak létszámáról.

Határozat megtekintése

Álláshírdetés 2014. 01. 13

Cece Nagyközség Polgármestere és Vajta Község Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák F. utca 13.
Fejér megye, 7041 Vajta, Szabadság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Közös Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • legalább kétévi közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel és – a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák F. utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-1/2013 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 • Elektronikus úton Albert Zsuzsanna részére a jegyzo1@cece.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdése alapján az aljegyzőt a jegyző javaslatára Cece és Vajta községek polgármesterei nevezik ki. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szilveszteri meghívó 2013. 12. 23
Tisztelt Cecei Lakosok! 2013. 12. 23

Szeretnénk mindenkinek megköszönni a segítséget, aki valamilyen módon hozzájárult a „Karácsonyi forgatag” sikeréhez!

Ezúton szeretnénk mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Évet kívánni!

Cece Nagyközség Önkormányzata

Varga Gábor
Polgármester

Képek a „Karácsonyi forgatag”-ról

Magyar Honvédség önkéntes műveleti tartalékos szolgálat 2013. 12. 20
Hálaadó istentisztelet 2013. 11. 28

2013. november 10-én hálaadó istentiszteletre került sor a cecei református templomban. A gyülekezet Szabó Péter és Szabó Péterné Mártika negyven éves szolgálatáért mondott hálát.
Varga Gábor polgármester is köszöntötte a lelkészpárt.

Kedves Ünnepeltek!
Tisztelt Cecei Református Gyülekezet!

Azért gyűltünk ma össze, hogy köszönetet mondjunk közösségünk megbecsült lelkészeinek, Szabó Péternek és szabó Péterné Mártikának a hosszú, kitartó munkáért, amit Cecén végeztek az elmúlt negyven év során. Köszönet nekik a fáradhatatlanságukért és a szép példamutatásért, hogy a házasság szentsége adott nekik erőt, a házasság egysége pedig keretet ahhoz, hogy egymást segítve, kiegészítve lássák el a szolgálatot.

Zűrzavaros világban élünk, információ- és élményözön árad mindenhonnan, mely különféle gondolatokat, értékek közvetít és mindennek az ellenkezőjét is.

Amikor gyerekek voltunk, tudtuk, hogy mi a rossz és mi a jó. Szüleinktől megtanultuk, hogy a a testvért szeretni kell, a rászorultakon segíteni kell, az időseket tisztelni kell. Hogy törekedni kell arra, hogy jó és tisztességes emberek legyünk, megbecsült tagjai a társadalomnak. Ma már sokszor azt halljuk, hogy ne törődj másokkal, légy önmagad. Hogy a cél szentesíti az eszközt, hogy a kiteljesedett karrier az elégedettség, s ezáltal a boldogság kulcsa. Egyre nagyobb teret kap az individualizmus s ezáltal háttérbe szorul a közösségben való gondolkodás, az egymás iránt érzett és vállalt felelősségérzet.

Nem azt jelenti mindez, hogy a világ rossz lett. Inkább azt, hogy sok mindenben változott, és ehhez a megváltozott környezethez meg kell tanulnunk úgy alkalmazkodni, hogy megőrizzük lelkünk tisztaságát, hagyományainkat, értékeinket. Nehezebb fogódzókat találni. Ezért van felbecsülhetetlen missziója a lelkészi munkának. Iránytűkre van szükségünk, és a lelkész a lélek iránytűje.

A református egyház meghatározza lelkészei számára azokat a feladatokat, amelyeket el kell látniuk a gyülekezetükben, mint például:

Az egyházi szolgák feladata egybegyűjteni a szent gyülekezetet, ott Isten igéjét magyarázni, hogy az, amit tanítanak, javára váljék a hallgatóknak és építse a híveket. Az egyházi szolgák feladata tanítani a tudatlanokat, buzdítani és haladásra ösztönözni az Úr útján hátramaradókat, vigasztalni és erősíteni a kislelkűeket, visszahívni a jó útra a tévelygőket, felemelni az elesetteket, a híveket szent egységben megtartani, a szegények gondját a gyülekezet figyelmébe ajánlani, a lehető legszorosabban gondoskodni mindenről, ami a gyülekezetek nyugalmára, békességére és üdvére szolgál.

Szabó Péter és Szabó Péterné Mártika immár négy évtizede szolgálják Istent és az egyházat, hirdetik az evangéliumot. Mindenki ismeri őket Cecén, mint ahogy ők is ismerik a híveket, családi helyzetüket, gondjaikat, örömeiket. Egy-egy család életét végigkísérték, végigkísérik a bölcsőtől a koporsóig. Az ő feladatuk megerősíteni és vigasztalni az embereket a nehéz pillanatokban, és figyelmeztetni Isten igéjére akkor is, amikor a boldogság eláraszt és azt hisszük, hogy most már mindenünk megvan, semmire nincs szükségünk.

Az ő feladatuk volt és marad kézenfogni a gyerekeket és megmutatni nekik az Isten nagyságát, jóságát, csodálatos világát.

Az ő feladatuk volt és marad emlékezteni bennünket mindazon értékekre, amelyek a létünket és a fennmaradásunkat szavatolták évszázadokon át, ám amelyeket sokan szeretnének elfeledtetni velünk magyarokkal, velünk, európaiakkal.

Európában komoly viták dúltak arról, hogy az európai alkotmány tartalmazhat-e utalást Istenre és Európa vallásos örökségére. Holott azt senki nem vitatja, hogy a kereszténység olyan értékeket, olyan erkölcsiséget ölel fel, amelynek köszönhetően jobb lesz a világ, amelyben élünk, amelyben az új generációk felnőnek. Egy olyan társadalom, amely a keresztény értékekből táplálkozik, azok számára is előnyöket nyújt, akik nem vallásosak, ugyanis a kereszténység a közjót helyezi a középpontba.

Keresztény értékek nélkül Magyarország nem is létezne, nem élte volna túl az elmúlt ezer évet. Magyarország alkotóeleme a keresztény nemzeti kultúra. Ezért tartom fontosnak, hogy az új magyar Alaptörvény hitet tesz olyan alapvető értékek mellett, mint a házasság, a természetes családmodell, az élethez való jog, Szent István keresztény öröksége és az európai egység eszménye, amelyek mellett ma a világ számos pontján már nincs erejük vagy bátorságuk kiállni a döntéshozóknak.

Minden embernek, aki Isten igéjét hirdeti, és minden önmagát kereszténynek valló politikusnak örök intelem az evangéliumi üzenet: "A lelket ki ne oltsátok!"

A lelket gondozni kell, vigyázni kell rá, megmutatni neki az igaz utat. A lelkünket nem lehet egy állandó jelzővel leírni: benne van a jó is, a rossz is. Krisztus jósága, Pilátus gyengesége, Tamás hitetlensége, Júdás árulása. És ne feledjük: Júdás egy volt a tizenkettőből. Ezért kell mindig a megerősítés, hogy a jó győzzön bennünk, ezért felbecsülhetetlen a szolgálat, ami a cecei református templomban végeztek és végeznek azok az emberek, akik köszöntésére ma itt összegyűltünk.

Kívánok Szabó Péter lelkész úrnak gyógyulást, Isten áldását, lelki békét. Kívánok Mártikának gyarapodó és hitében erős gyülekezetet, kívánok erőt, kitartást, hogy továbbra is elhivatottsággal végezze munkáját. Kívánom, hogy elfogadja és megértse a bennünk lévő kételyeket és megmutassa nekünk és gyerekeinknek, a jövőnknek a lelkünk jobbik felét.

Egy történettel szeretném zárni, amely kiválóan példázza az általam elmondottakat és amely engem nagyon megérintett:

Amikor Leonardo da Vinci felkérést kapott „Az utolsó vacsora” című festmény megalkotására, fejében meg is született a kép, de nagy kihívással találta magát szemben: Jézus képében a Jót kellett megfestenie, a Rosszat pedig Júdás testesítette volna meg, aki a vacsora alatt határozta el, hogy elárulja barátját. A festő tehát addig nem folytatta a munkát, amíg nem találja meg a megfelelő modelleket a képéhez. Egyszer éppen egy kórus előadását hallgatta, amikor az egyik fiúban felfedezte Krisztus tökéletes képmását. Elhívta a műtermébe, ahol rengeteg tanulmányt és vázlatot készített az arcáról. Eltelt három év. „Az utolsó vacsora” már majdnem kész volt, de Leonardo még mindig nem találta meg az ideális modellt Júdás alakjához. A bíboros egyre türelmetlenebbül sürgette, hogy azonnal fejezze be a freskót. Már jó ideje kereste a megfelelő arcot, amikor végre megpillantott egy idő előtt megöregedett fiatalembert, aki részegen, rongyokban hevert az árokban. Nagy nehezen rávette a segédeit, hogy azonnal vigyék el a templomba, mert arra már nem volt idő, hogy vázlatokat készítsen róla. Odacipelték hát a koldust, aki azt sem tudta, mi történik vele. A segédeknek kellett állva tartaniuk, amíg Leonardo lemásolta a kegyetlenség, a bűn és az önzés vonásait, amelyek olyan jól kirajzolódtak a férfi arcán. Mire befejezte, a koldus végre kissé magához tért, kinyitotta szemét, és megpillantotta a festményt. Szomorú csodálkozással szólalt meg: „Én már láttam ezt a képet!” „Mikor?” - kérdezte a megdöbbent festő. „Három éve, mielőtt elvesztettem mindenemet. Akkoriban egy kórusban énekeltem, nagy álmokat szőttem, és a művész úr felkért, hogy legyek Jézus modellje.”

Számomra ebből a történetből az a tanulság, hogy a Jónak és Rossznak lehet ugyanaz az arca, hogy bennünk van Krisztus és bennünk van Júdás. Hogy mi vagyunk azok, akik képesek és hajlandók vagyunk a jóra, de az elkallódott, lecsúszott lelkek is mi vagyunk.

Isten adjon erőt és hitet ahhoz, hogy a jobbik felünk győzze le a rosszabbikat. Ehhez kérem az Úr áldását és a Szabó házaspár közbenjárást.

Áldás, békesség!

Alapítványi bál Cecén 2013. 11. 13

Szombaton rendezték meg a Cecei Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány hagyományos novemberi bálját a cecei Művelődési Házban.

Az előző évek gyakorlata szerint ismét Király László igazgató értékelte az elmúlt év eseményeit, elmondta a támogatás felhasználását, és a célokat, melyek az alapítvány feladatait vezérlik.

Az igazgatói köszöntés után kezdetét vette a műsor, melyet az intézmény pedagógusai prezentáltak. Elsőként egy mesejátékot adtak elő Fanyűvő, Hegyhengergető és Vasgyúró főszereplésével. A következő produkció egy rádiókabaré volt, Hófehérke és a hét elgyötört törpe címmel.

Egy kicsit komolyabb vizekre evezve eljutottak Csehov Három nővér című adaptációjához, amit két country tánc követett. A műsort a Jöjj vissza vándor című dal közös éneklése zárta.

Egy szinte „véget nem érő” tombolahúzás és táncos mulatság tette még emlékezetesebbé az immár 5. éve megrendezésre kerülő rendezvényt. A zenéről Szabó László gondoskodott, aki felajánlásával szintén az alapítvány munkáját támogatta.

Az iskola munkatársai köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik jelenlétükkel, munkájukkal, tombola ajándékokkal támogatták az alapítvány nemes célját, a Cecei Általános Iskola diákjainak megsegítését.

Szabóné Várady Katalin

„Én Falum” Fotó pályázat 2013. 11. 11

„Én Falum”

Fotó pályázat

Pályázati felhívással fordulok községünk lakosaihoz és Cecéhez szorosan kötődő, községünk sorsát szívén viselő barátainkhoz.

A pályázat célja:

 • A 2014-es készülő falinaptár képanyagának összeállítására
 • A fotók tanúskodjanak mindennapi életünkről, községünkről
 • A pályázat beadásának határideje 2013. november 30.
 • A fotópályázaton részt vehet minden amatőr és hivatalos fotós életkortól függetlenül.
 • A pályázatra maximum 5 alkotással lehet nevezni.
 • A felvételt tartalmazó file típusa JPG vagy JPEG lehet, méret: hosszabbik oldal minimum 1400 megapixel. Álló kép esetén minimum: 1000 megapixel. A maximum méret nem haladhatja meg az 5 MB-ot. A pályázatra sorozatok nem nevezhetők.
 • A pályázaton csak eredeti, utólagos változtatásoktól, vagy szerkesztésektől mentes kép vehet részt. Amennyiben, az elkészített kép eredeti mérete meghaladja az 5 MB méretet, az átméretezés megengedett, annak érdekében, hogy a felvétel a pályázaton részt vehessen. A kép nem tartalmazhat képre írt karaktereket (pl.: dátumot, szerzői megnevezést), keretet, vagy vízjelet.

Kérjük: e-mailben írjátok bele: név, lakcím, telefonszám, fotó címe.

A kiíró, személyes jellegű adatot kizárólag a pályázattal összefüggésben kezel és tárol, azt harmadik személy részére nem adhat ki.

A pályázaton nevezési díj nincs.

A pillanat megörökítése nem csak profi gépezet, hanem nyitott szív is szükséges!

Várjuk a fényképeket a cecemuvhaz@freemail.hu e-mail címre.

„Éljünk egészségesen!” 2013. 10. 14
Álláshirdetés - Pedagógiai asszisztens 2013. 10. 14

A Dél-Mezőföld Többcélú Társulás Cecei Óvodája
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Dél- Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvodája

Pedagógiai asszisztens


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai asszisztens Az állás 2013. november 11.-től betölthető a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás döntésének függvényében. Próbaidő: 6 hónap

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,

 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pedagógiai asszisztensi képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2013. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföld Többcélú Társulás Cecei Óvodája címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 231/2013, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje:

2013. november 7.

Álláshirdetés - Óvodatitkár 2013. 10. 14

A Dél-Mezőföld Többcélú Társulás Cecei Óvodája
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Dél- Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvodája

óvodatitkár


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodatitkár Az állás 2013. november 11.-től betölthető a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás döntésének függvényében. Próbaidő: 6 hónap

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,

 • ECDL,

 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben eltöltött idő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 • Mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2013. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföld Többcélú Társulás Cecei Óvodája címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 231/2013, valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.

A pályázat elbírálásának határideje:

2013. november 7.

Álláshirdetés - Óvodapedagógus 2013. 10. 07

A Dél-Mezőföld Többcélú Társulás Cecei Óvodája
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Dél- Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvodája

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2013. december 01-től 2014. június 30–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák F. 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások alapján, óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógus

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2013. november 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföld Többcélú Társulás Cecei Óvodája címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 227./2013, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje:

2013. november 20.

Egymillió eurós támogatási program indul Fejér megyében a bankkártya elfogadó hálózat fejlesztésére 2013. 09. 09

A hazai fizetésikártya-elfogadó hálózat széleskörű fejlesztése érdekében támogatási program indult Fejér megyében a kereskedői bankkártya-elfogadást lehetővé tevő berendezések telepítésének támogatására. A program a MasterCard finanszírozásában, a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Visa Europe közreműködésével valamint hat, a kereskedők számára kártyaelfogadói szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató részvételével valósul meg. Az év végéig tartó programban egymillió euró áll a résztvevők rendelkezésére. Ennek az összegnek a felhasználásával lehetségessé válik a POS-terminálok kedvezményes kondíciók melletti telepítése, így számos kisebb forgalmú kereskedőnél is lehetővé válhat a kártyás fizetés.

FMKIK sajtótájékoztató összefoglaló

További információ az FMKIK honlapján

Szavazókörök kialakítása 2013. 07. 18

Cece Nagyközség Helyi Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI: törvény 77. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben Cece Nagyközség szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:

Szavazókörök kialakítása

Értékteremtő közfoglalkoztatás 2013. 07. 12

Czomba Sándor 2013. július 10-én délután megtekintette az értékteremtő közfoglalkoztatás példáját településünkön.

A látogatás során készült videó megtekintése

Álláshirdetés - Óvodapedagógus 2013. 07. 08

A Cecei Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Cecei Óvoda

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák F. 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások alapján, óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2013. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Cecei Óvoda címére történő megküldésével. (7013 Cece, Deák F. 35.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1572-1/2013, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje:

2013. augusztus 09.

Álláshirdetés - Óvodapedagógus 2013. 07. 08

A Cecei Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Cecei Óvoda

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2013. szeptember 01-től 2014. június 30–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák F. 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások alapján, óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2013. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Cecei Óvoda címére történő megküldésével. (7013 Cece, Deák F. 35.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1572-2/2013, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje:

2013. augusztus 20.

Álláshirdetés - Dajka 2013. 07. 08

A Cecei Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Cecei Óvoda

dajka


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák F. 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai dajkai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, dajka

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, dajka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2013. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Cecei Óvoda címére történő megküldésével. (7013 Cece, Deák F. 35.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1572-3/2013, valamint a munkakör megnevezését: dajka.

A pályázat elbírálásának határideje:

2013. augusztus 21.

Álláshirdetés - Társulási ügyintéző 2013. 06. 11

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás pályázatot hirdet

társulási ügyintézői

munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, határozatlan időtartam, teljes munkaidő

Próbaidő: 3 hónap

Illetmény, juttatások: Megegyezés szerint

A munkavégzés helye: 7013 Cece, Deák F. u. 13.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatainak (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) ellátása.

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatosan, az állás betöltéséig

A munkakör betölthető: 2013. július 01-től

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség, vagy középfokú irodavezetői, vagy jogi asszisztensi képzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata,

 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával,

 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,

 • pályázó nyilatkozata, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt;hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez, eljárásban résztvevők általi megismeréséhez

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák f. u. 13. ).

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 28.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

Áramszünet 2013. 06. 05

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

2013. június 11-én
10:00-13:00 óra között
kb. 1 órás időtartamra
Cece, Deák u. 62.-78. és 55.-65. házszámoknál
és a Malom köz teljes hosszában
közvil lámpa visszahelyezés miatt áramszünet lesz!

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben áramfejlesztőt használ, akkor áramszolgáltatói engedély nélkül az aggregátort a belső hálózatra kötni - még a közcélú hálózatról leválasztott módon is - szigorúan tilos!

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!

Sportolj velünk! 2013. 06. 04
Műsoros adománygyűjtés 2013. 04. 25

Május 1-jén 16 órától műsoros adománygyűjtést szervezünk a cecei Művelődési Házban a leégett Kabakán Lovarda megsegítésére.

Minden adományt, segítséget nagy szeretettel várunk!

Illyés napok a Cecei Általános Iskolában 2013. 04. 19

Iskolánk hagyományaihoz híven az idén is kora tavasszal kerül sor az Illyés-napok megszervezésére. Iskolánk névadójára emlékezve március 21-én délutánra játékos sportvetélkedőre hívjuk a környékbeli iskolák csapatait, akik megküzdenek az Illyés vándorkupáért. Március 22-én, pénteken rendezzük meg a hagyományos mesemondó versenyünket, amely keretében 7 korosztályban mutathatják meg a környékbeli iskolák tanulói mesemondói tehetségüket. Az idei évben magyar műmeséket kell előadniuk a versenyzőknek. A rendezvény megnyitó műsorral és koszorúzással kezdődik, amely után a benevezésekhez elküldött meseillusztrációkból kiállítást rendezünk be iskolánk aulájában. A versenyre Horvátországból is várunk vendégeket. A Drávaszögben található magyarlakta Laskó telelpülés általános iskoláját 5 tanuló fogja képviselni a megmérettetésen.

Illyés- kupa 2013. 03. 26

Március 21-én ismét megrendezésre került a már hagyományos Illyés-kupa sportvetélkedő a Cecei Általános Iskolában.

Bővebben a Cecei Általános Iskola honlapján

Rendkívüli időjárás cecén 2013. 03. 18

2013. március 14-15-e krónikája Cecéről
a rendkívüli időjárási helyzet miatt kialakult eseményekről

2013. március 14-én 21:00 órakor érkezett az első telefon a helyi benzinkút vezetőjétől, hogy a rendkívüli időjárás során kialakult járhatatlan útviszonyok miatt néhány személy itt ragadt Cecén, és meg kellene oldani elhelyezésüket. Varga Gábor polgármester Úr azonnal értesítette a helyi szociális intézmény vezetőjét, hogy a rendkívüli helyzet miatt a „Háló” szociális intézményét nyissák ki, és azonnal meleg teát főzzenek, miközben Ő maga egy a 61-es főúton autójával árokba került személyt mentett ki.

A „Háló” munkatársai azonnal reagáltak a kérésre, és meleg teával várták az oda érkező személyeket. A falu körülbelül éjfélre szinte megközelíthetetlenné vált. Simontornya, Alsószentiván felé teljesen elzárta az utat az orkán erejű szél miatt kialakult hóakadályok.

Először néhány embert kellett elhelyezni, majd egyre többen érkeztek, tűzoltók hoztak elakadt utazókat Bikácsról, munkás járat nem tudott tovább indulni Simontornya felé, volt, aki Hajmáskérre, Siófokra, Dombóvárra, Dunaföldvárra szeretett volna eljutni.

Hajnali egy óra körül a meleg tea mellett, meleg étel is jutott minden „kényszer „ vendégnek.

Összesen 50-60 ember volt az ideiglenes menedéken, vártak, hogy reggelre talán jobb lesz az utak állapota.

15. reggelére sajnos a szél nem csillapodott, így csak néhányan merészkedtek tovább, kerülő utakon, vonaton. A 61-es főút továbbra is járhatatlan volt, az út cecei szakaszán rendőrautó állta el az utat jelezve, hogy tilos a ráhajtás az útszakaszra.

A helyi védelmi feladatokat ellátó tisztviselők pénteki nap folyamán friss kenyeret, gyógyszert, ruházatot, meleg ebédet, és még több pihenésre alkalmas matracokat biztosítottak, a helyi boltosok az ünnepnap ellenére kinyitottak, és rendelkezésre álltak a katasztrófa helyzetben. Ezúton is köszönjük a segítségüket!

Volt olyan cecei, aki saját lakásának egy szobáját ajánlotta fel, olyan kisgyermekes családnak, aki a faluban rekedtek, élelmet, házi kolbászt, vajat hoztak helyiek, égtek a telefonok, hogy ki és miben segíthet. Jó volt ceceinek lenni!

Péntek estére már csak körülbelül 10 fő maradt a melegedőben, akik a 61-es úton szerettek volna tovább haladni, az elkeserítő helyzet ellenére mondhatni „jól érezték magukat” a már szinte jó ismerőssé vált vendégek.

Szombaton 16-án reggel hagyta el az utolsó személy a melegedőt.

Többen jelezték az itt rekedtek közül, hogy szerencsésen hazaértek!

Néhány üzenet ami azóta érkezett:

„Tisztelt Zsuzsanna! Köszönöm szépen a meleg ételt és a barátságos légkört, amit önöknél kaptam. Sikerült nagy nehezen este 10-re hazaérnem. Kívánom a többi bajba jutott embernek is, hogy minél előbb célba érjenek!Köszönettel: B. Gyula Solt”

„Kedves Zsuzsa!
Remélem jól találtuk meg az e-mail címed.
Szerencsésen hazaértünk Dombóvárra! Még egyszer nagyon szépen köszönünk mindent. A koncertet meg majd egyeztessük össze, persze ha szebb idő lesz! :)
Szép napot: Kinga és Dávid”

„Varga Gábor
Polgármester részére

Tisztelt Polgármester úr! Kedves Gábor!
Ezúton szeretnék ismételten köszönetet mondani a március 15-én kislányomnak és nekem nyújtott segítségért, az éjszakai szállás és élelem biztosításáért.
Valamennyi – a katasztrófa helyzet körülményeinek enyhítésén dolgozó – cecei lakosnak is szeretném kifejezni köszönetemet különösen a szolgálatban lévő hölgyeknek, akik kitüntető figyelmet tanúsítottak kislányommal szemben, ezzel segítve azt, hogy e nap, inkább kaland, mint rossz emlék maradjon az emlékezetében.
Még egyszer köszönet mindenért!
Baráti üdvözlettel:
V. László”

Továbbra is várjuk mindazok jelentkezését, akik itt töltötték ezt a borzalmas éjszakát, és szerencsésen hazajutottak!

Reméljük legközelebb nem a rendkívüli időjárás miatt lesznek a vendégeink, hanem egy kellemesebb alkalomból látogatnak meg minket!

Cece, 2013. március 18.

Albert Zsuzsanna
jegyző

Tisztelt Lakosok! 2013. 03. 05

2013. február 04-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól érkezett tájékoztató levél értelmében kiemelt projektté nyilvánították a cecei szennyvízelvezetési programot, ezzel is hangsúlyozva azt, hogy kormányzati szinten is kiemelten kezelik a szennyvízberuházások megvalósulását, elősegítve a gyorsabb megvalósulást.

Reméljük, hogy a kiemelt státusz lehetővé teszi, hogy minél hamarabb megkezdjük a projekt fizikai kivitelezését.

Tisztelettel:

Varga Gábor
polgármester

A települési szennyvíz kezeléséről szóló 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv alapján a környezet-, természetvédelem és vízgazdálkodás körébe tartozó kötelezettségeink teljesítése szükségessé teszi a keletkező szennyvizek megfelelő elvezetését és kezelését. Az erre vonatkozó pályázati konstrukciók egy jelentős része már folyamatban van az érintett önkormányzatoknál.

A szennyvíz-elvezetési és –tisztítási beruházásokkal összefüggésben meghozott
Kormányzati döntésekről összeállított tájékoztató megtekintése

Tájékoztatás 2013. 02. 27

Tisztelt Cecei Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a csatornázással kapcsolatos kamerás állapot felmérés zajlik Cece belterületén 2013. február 27-től előre láthatólag 2013. április 30-ig.

Tisztelettel:

Varga Gábor
polgármester

M E G H Í V Ó 2013. 02. 26

A Kincskereső Óvoda 2013. március 02-án (szombaton) délután 3 órai kezdettel a cecei Művelődési Házban műsoros délutánt rendez, melyen fellép az óvoda apraja-nagyja. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Belépőjegy: 500 Ft

zene, tánc, tombola

M E G H Í V Ó 2013. 01. 28

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara regisztrált vállalkozások számára szervez törvényváltozásokkal kapcsolatos tájékoztató programot. Mire figyeljünk és mit jelent a vállalkozásunk számára 2013-ban: regisztrációs kötelezettség, adótörvény változások, Munka Törvénykönyve, cégeljárás szabályai. A rendezvényekre nemcsak számviteli szakembereket várunk!

„Adótörvények, Munka Törvénykönyve változásai”

Kérdezze a szakértőket!

2013. február 7. (csütörtök) 10:00-12:00

Helyszín: Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatal díszterem

Sárbogárd, Hősök tere 2.

A fórumra a sárbogárdi és a környékbeli települések vállalkozásait is tisztelettel hívjuk és várjuk.

Program:

10:00-10:05Megnyitó
Tájékoztató a kamarai regisztrációs kötelezettségről
10:05-10:40A Munka Törvénykönyve változásai
Előadó: Dr. Lévai Nóra ügyvéd, kamarai szakértő
10:40-11:40Adótörvény változások
Előadó: Baranyai Imréné, könyvvizsgáló, adószakértő, vállalkozó
11:40-12:00Konzultáció

A konzultáción közvetlenül tehetik fel kérdéseiket a kamara szakértőinek.
A részvétel térítésmentes, amennyiben a résztvevő vállalkozás kamarai regisztrációs kötelezettségének eleget tett. Előzetes jelentkezés szükséges.
Jelentkezés és információ: (22) 510-310, ugyfelszolgalat@fmkik.hu
www.fmkik.hu

KÖZLEMÉNY 2013. 01. 15

TISZTELT CECEI LAKOSOK!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Cece Nagyközség területén szennyvízhálózat kivitelezéséhez szükséges geodéziai felméréseket végeznek 2013. január 31-ig. A mérések során a lakóingatlan udvarába kérhetik a geodéták a szabad bejutást biztosítását a pontos méretezés céljából.

Probléma esetén kérjük az alábbi telefonszámon jelezzék: 25/505-150/20-as mellék.

Kérjük a lakosság megértését és türelmét!

Egyenlő Bánásmód 2013. 01. 09

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához,

ha

neme,vallási-
faji hovatartozása,vagy világmeggyőződése,
bőrszíne,politikai vagy más véleménye,
nemzetisége,anyanyelve,
nemzetiségi vagy etnikaicsaládi állapota,
kisebbséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri.

Ott vagyunk a közelében. Keresse fel dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását:

2013.január 2-án (szerda) 12.00 -16.00 óra között!

Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
(Székesfehérvár, Tolnai u. 10.) Bejárat az épület mögött
2013.január 9-én , (szerdán) 12.00 -16.00 óra között!
Megyei Kormányhivatal, SZÉKESFEHÉRVÁR, Piac tér felöli bejáratot
2013.január 16-án (szerda)12.00 -16.00 óra között!
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
(Székesfehérvár, Tolnai u. 10.) Bejárat az épület mögött
2013.január 23-án (szerda)12.00 -16.00 óra között!
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
(Székesfehérvár, Tolnai u. 10.) Bejárat az épület mögött
2013.január 30-án (szerda)12.00 -16.00 óra között!

Martonvásár, Polgármesteri hivatal

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELŐZETES BEJELENTKEZÉS

06-20/206-3031-es TELEFONSZÁMON

TÁMOP-5.5.5/08/1
A diszkrimináció elleni küzdelem –
a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése
Egyenlő Bánásmód Hatóság
1024 Budapest, Margit krt. 85.
www.egyenlobanasmod.hu/tamopTájékoztatás 2013. 01. 07
Letölthető a 2013. évi cecei hulladékszállítási naptár: Szállítási terv 2013
Gyerekruha Csere-Bere 2012. 12. 14

Óvodás méretű használt gyerekruhák gyűjtését várjuk a cecei Művelődési Házba, munkaidőben az alkalmazottaknál hagyható.

Jobb minőségű használt gyerekruha,

megunt játék,


kinőtt gyerekcipő, csizma,

valakinek örömet szerezhet a karácsonyfa alatt.

A börze 2012. december 19-én 16 órától - 18 óráig a cecei Művelődési ház aulájában kerül megrendezésre.

Álláshirdetés 2012. 12. 04

Polgármesteri Hivatal Cece

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Kommunális referens


munkakör betöltésére.A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2013.01.01. - 2013.06.30 próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák F. utca 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Településüzemeltetési feladatok.

Ellátandó feladatok:

Településüzemeltetési feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kommunális igazgatási, tűzvédelmi, hon- és polgári védelmi, környezetvédelmi igazgatás, közlekedési, hírközlési és vízügyi igazgatás, közterületek használatának engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos, kereskedelmi és ipari igazgatás, földművelésügyi, állat- és növény egészségügyi igazgatási, közhasznú , közcélú, és közmunkában résztvevő munkavállalókkal kapcsolatos ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Cece Nagyközségi Önkormányzat Jegyzőjének a 1/2001.(XI.01.) Szabályzata a cecei Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzatáról. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, középiskolai végzettség és építőipari, épületgépészeti, kertészeti, közgazdasági szakképesítés, települési vízgazdálkodási, vízügyi, kertésztechnikusi végzettség, közlekedésépítő, környezetvédő technikus, útépítő technikus, műemléki fenntartó technikus, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: építőanyag-ipari technikus, épületgépész technikus, településfejlesztési szakelőadó, települési környezetvédelmi technikus, víz- és szennyvíztechnológus technikus, vízügyi technikus, kertész- és növényvédelmi technikus, környezetvédelmi szakelőadó, környezetvédelmi (szak)technikus szakképesítés,
 • Közigazgatási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Albert Zsuzsanna nyújt, a 06/25/505-150/11-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Jegyzője címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák F. utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3061-1/2012 , valamint a munkakör megnevezését: Kommunális referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 27.

Meghívó 2012. 11. 13

Szeretettel meghívjuk önt, és kedves családját, baráti társaságát a

2012. november 24-i

Cecei Búzavirág Népdalkör

7. Születésnapi Báljára

18:00 órától kezdetét veszi a színes műsor, a cecei Művelődési Ház nagytermében.

A talpalávalóról Szabó László gondoskodik, és az est folyamán tombola is várja önöket.

Belépő: 500 forint

Nagylelkű támogatásukat szívesen fogadjuk!

ÚJABB ADÓKEDVEZMÉNY! 2012. 10. 05

TISZTELT CECEIEK!

A Képviselő-testület 2012. szeptember ülésén úgy döntött, hogy kibővíti a kommunális adó alóli mentességet azon személyekre is, akik 2012. december 31-ig bármilyen módon megfizették, vagy megkezdték a szennyvízcsatorna építéséhez szükséges érdekeltségi hozzájárulás megfizetését.

A kommunális adó mentessége 2013. január 1-től hatályos és három évre vonatkozik, tehát azok, akik korábban megkapták az adó alóli mentességet továbbra is 5 éven keresztül 2011-től 2015-ig mentesülnek a kommunális adó fizetési kötelezettsége alól, míg a 2012. december 31-ig az érdekeltségi hozzájárulást megfizetők, fizetését megkezdők 3 éven keresztül 2013-tól 2015-ig mentesülnek a kommunális adó fizetésének kötelezettsége alól.

Cece Nagyközség Képviselő-testülete

Tájékoztató 2012. 09. 12

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez, a 2012. szeptember 8-ai jogszabály-módosítás figyelembe vételével.

Tájékoztató letöltése

Szüreti mulatság az Óvodában 2012. 09. 12

2012. szeptember 27-én délelőtt 10 órától az Óvoda udvarán minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a Ficánka csoport műsorára!

Falunap 2012. 08. 03

Az idén ismételten megrendezzük Államalapító Szent István Ünnepének tiszeletére hagyományos falunapi programjainkat, az Árpád úti Általános Iskola udvarán, 2012. augusztus 19-én.

Álláshirdetés 2012. 07. 26

A Cecei Általános Iskola (7013 Cece, Árpád u. 3.) pályázatot hirdet általános iskolai tanár munkakör betöltésére az alábbiak szerint:

végzettség: magyar és informatika szakos tanár

munkavégzés helye: Cece, Árpád u. 3.

közalkalmazotti jogviszony: határozott idejű szerződés

bérezés: a kjt szerint

munkakör betöltésének ideje: 2012. augusztus 27.

jelentkezni levélben az iskola címén vagy az igazgatocece@gmail.com email címen lehetséges

További felvilágosítás a 06 20 49 17 330-as telefonszámon kérhető

VI. CECEI JÚLIÁLIS 2012. 07. 14

2012. július 21.

Helyszín: Cece Jókai utca és Szabadság tér sarok

PROGRAMOK

Minden program és műsor ingyenes!

10 órától gyermekprogramok

 • Férfi-női kézilabda verseny az Árpád utcai iskolában
 • Gyöngyfűzés, hímzés
 • Arcfestés, csillám testfestés
 • Ugráló vár és játszóház
 • Lufi bohóc show
 • A Magyar Imitációs Társaság mentési bemutatója
 • Tűzoltó bemutató

Műsor 15 órától

 • Mazsorett gyermekcsoport
 • Társastánc Tánciskola
 • Búzavirág Népdalkör
 • Karate Iskola előadása
 • Kangoo Jumps előadása
 • Bölcskei hastáncosok fellépése
 • Vándorok Tánciskola Pálfa
 • Pálfai Rezeda Felnőtt Néptánc csoport

Egész nap kirakodóvásár

 • Íjász bemutató
 • Körhinta, trambulin
 • Gyermekeknek Quadozás
 • Családi ügyességi sorvereny
 • Mézeskalácsos
 • Erdélyi lángos sütő
 • Kenyér kiállítás
 • Házi sajtok vására
 • Nemzeti árus
 • Vattacukor
 • Lufi árusítás
 • Termelői méz
 • Székely lepényes
 • Koktél készítés
 • Büfék
 • Babgulyás kedvezményes áron

Egészségügyi sátor

 • Vérnyomás, testzsír és vércukor mérés
 • Természetgyógyász
 • Csontkovács

Esti sztárvendégek 16 és 20 órától

Postás Józsi
Aradszki László

21 órától

RETRO DISCO

A KÖZÉV Kft. tájékztatása 2012. 07. 13

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy a KÖZÉV Kft. gyűjtőpontos szelektív hulladékfelvásárlást (PET-palack, papír, üveg) tart Cece településen, az alábbi hyelyen és időpontban:

Cece hulladékudvar
2012.08.04-én, 2012.09.15-én, 2012.11.03-án
10:20-ról 12:20-ig.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az SZJA tv. 1995 évi CXVII. 11.§. alapján ingóság értékesítéséből származó jövedelme 600.000 Ft/év összegig adómentes, ezért az adóbevallásában sem kell feltüntetnie.

Az aktuális felvásárlási áraink:

PET-palack (műanyag üdítős palack)35 Ft/kg
Vegyes papír (Kartonpapír, újságpapír)15 Ft/kg
Öblös üveg (pl. befőttes üveg)4 Ft/kg

A haszonanyagok veszélyes hulladékot nem tartalmazhatnak!
Önt is várjuk! Kérdéseire a 06-30/688-1171 számú telefonszámon, vagy a szallitas@kozevkft.hu email címen tudunk válaszolni. További információkért keresse fel a www.kozev.hu weboldalunkat!

Közév Kft.

Tarka Turi 2012. 07. 13

Nyári AKCIÓ!!!

Polók, nadrágok, gyerekruhák (szoknyák, rövidnadrágok, blúzok) AKCIÓS 200 Ft-os áron kaphatók!
Továbbá nagy választékot találnak textilruhákból is.
Jöjjön el és válogasson kedvére!
Szettel várja a turni vágyókat: Zsóka

Helyszín: Művelődési Ház Cece
Időpont: 2012.07.16. Hétfő 9-től 11-ig.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2012. 06. 25

Cece Nagyközség Önkormányzata KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0026 azonosító számú pályázat keretén belül 19.747.250.-forint támogatást nyert a Közlekedési Operatív Program "Kerékpárút hálózat fejlesztése" c. pályázati kiíráson az Új Széchényi Terv keretében. A Kerékpárút-hálózat fejlesztése a 63-as út Cece - Vajta települések szakaszán című, 100%-os támogatási intenzitású pályázatból elkészült a Cece - Vajta települések közötti kerékpárút egyesített tervdokumentációja. A pályázat közreműködő szervezete a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. A projekt megvalósulásának ideje: 2012.03.09 - 2012.07.31.

A támogató döntést követően a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás került lebonyolításra, Cece- Vajta települések közötti kerékpárút hálózat tervezése megnevezéssel, amelynek eredményeként a budapesti Via-Comp Mérnöki Iroda Kft.-vel került megkötésre a tervezési szerződés.

A szerződés keretében Vajta Község külterületén a Zichy Kastélytól kiindulva, Vajta és Cece települések belterületein keresztül, a Cece és Rétszilas települések közötti külterületig, a 63. számú főúttal párhuzamosan, a szükséges műtárgyakkal együtt megvalósuló 13.220 m hosszúságú kerékpárút - az érvényes útügyi műszaki előírásoknak megfelelő - egyesített engedélyezési - kivitelezési tervezése valósul meg.

A kerékpárút Cece belterületén a 41+650 - 45+860 km szelvények között halad. Cecén változó oldalon vannak az elektromos- és egyben közvilágítási oszlopok, ezért részletes vizsgálat határozta meg, hogy melyik oldalon kell vezetni a kerékpárutat. A méréseket a mérnök iroda elvégezte.

Cece, 2012. június 25.

KÖZLEMÉNY 2012. 06. 13

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 31. §. f.) pontjában foglalt kötelezettsége szerint Cece Nagyközség Önkormányzata az alábbi közleményt teszi közzé:

Kerékpárút-hálózat Fejlesztése a 63-as út Cece-Vajta települések szakaszán - Tervezés KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0026 azonosító számú projekt tekintetében.

A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény: ”a közbeszerzésekről“ szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

A szerződő felek megnevezése: Cece Nagyközség Önkormányzata és Via-Comp Mérnöki Iroda Kft. (1225 Budapest, Zrínyi u. 13.)

A Via-Comp Mérnöki Iroda a szerződésben foglaltakat teljesítette: 2012. május 31.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: szerződésben meghatározottak szerint.

A kifizetésre kerülő ellenszolgáltatás: 15.540.000.-Ft + ÁFA

Bővebben

HIRDETMÉNY 2012. 05. 29

Cece Nagyközség Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy Cece Településrendezési Terve Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzata valamint a Településszerkezeti Terv jóváhagyási változata elkészült.

A Cece Településrendezési Terve Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzata valamint a Településszerkezeti Terv jóváhagyási változata 30 nap időtartamban 2012. június 1-től 2012. június 30-ig megtekinthető, véleményezhető illetve ezzel összefüggésben konzultáció kérhető.

A Cece Településrendezési Terve dokumentumai Cece Polgármesteri Hivatalában (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.) ügyfélfogadási időben, továbbá elektronikus formában itt a honlapon is megtekinthetők.

A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása 2012. 05. 11

Tisztelt Polgármester Úr / Asszony!

Tisztelt Hivatal!

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012 májusában társadalmi célú, lakossági felhívó kampányt indít, amely az osztatlan közös földtulajdonban levő termőfold tulajdonviszonyainak rendezését kívánja elősegíteni.

A Magyar Állam A földrendező és a földkiadó bizottsógokról szóló 1993. évi II. törvény (Fkbt.) és annak módosításai értelmében átvállalja az osztatlan közös földtulajdon rendezésének költségét, ha a tulajdonos az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb 2o12.június 1-jéig benyújtja a körzeti földhivatalokhoz.
A határidő elmulasztása jogvesztő, ezt követően már csak saját költségen lehet a megosztást kérni.

A Vidékfejlesztési Minisztérium lakossági kampánya arra irányul, hogy a felhívás hatására az érintett földtulajdonosok még májusban kérelmezzék az osztatlan közös földtulajdon feloldását, amely által a fent kiemelt előnyökhöz jutnak.

Jelenleg közel 2 millió hektár rendezetlen, osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld van hazánkban, 272 000 db földrészletben. Az osztatlan közös földtulajdon rendezésével könnyebb az érintett telkek értékesítése és hasznosítása, valamint egyszerűbben igényelhető támogatás azok megműveléséhez.

Tisztelt Polgármester Úr / Asszony!

A Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében, ebben a kiemelten közérdekű Ügyben kérem szives egyÜttműködését, hogy a társadalmi célú kampány üzenete minél szélesebb körben ismertté váljon. Ennek érdekében kérem, hogy tájékoztassa munkatársait az osztatlan közös földtulajdon rendezésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról - különös tekintettel a június 1-i határidőre, valamint szíveskedjen gondoskodni a mellékelt felhívó plakát elhelyezéséről az önkormányzat területén, lehetőség szerint az ügyfélszolgálati térben és a bejáratnál.

Üdvözlettel:

Dr. Simon Attila lstván
jogi és igazgatási Ügyekért felelős helyettes államtitkár

Cecei sikerek a Pálfai Lázár Ervin versenyeken 2012. 05. 08

A Pálfai Általános Iskola évek óta sikeresen rendezi meg a Lázár Ervin napot, amelyre az idei évben is meghívást kaptak a Cecei Általános Iskola tanulói. A május 4-én, pénteken megrendezett eseményen három korosztályban indult cecei diák. A versenyzőknek Lázár Ervin egyik írásából kellett megtanulni egy részletet. Iskolánkat Pordán Tamás 2. b osztályos, Bali Miklós 4. a osztályos és Salamon Ronald 5. a osztályos tanuló képviselte szép sikerrel. Tamás harmadik, míg Ronald második helyezést ért el. Köszönjük nekik is és felkészítő tanáraiknak is a munkájukat! A mesemondással egy időben a sport terén is összemérték tudásukat a meghívott iskolák tanulói. A Lázár Ervin labdarúgó Kupa mérkőzései során iskolánk csapata helyezést ért el. A szép sportsikert elérő csapat tagjai a következők voltak: Varjas Máté, Meister Gábor, Várhelyi Ádám, Várhelyi Zsolt, Sebestyén Martin, Csányi Kálmán és Klazer Ferenc. Csányi Kálmán különdíjat vehetett át a gólkirályi címért. Gratulálunk nekik is, és örülünk sikereiknek!

Képek...
Ismét Drogmaraton a Cecei Általános Iskolában 2012. 05. 08

Eltelt egy év, és ismét ellátogattak hozzánk az Együtt egy drogmentes Magyarországért Mozgalom tagjai, akik immár a 11. Drogmaratont szervezték meg. Az egyesület aktivistái nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, mint, hogy a drog prevencióról, a dohányzásról, az egyéb veszélyekről, az egészséges életmódról, a sport jelentőségéről beszéljenek a diákoknak. Fiatalok lévén, talán kicsit élet közelibben, valós, őket is érintő szemszögből tudtak beszélni a legveszélyeztetettebb korosztályoknak, hiszen a híradásokból tapasztaljuk, hogy a veszély itt van közöttünk. Előadásuk után tanulóink közös esküt tettek és megfogadták, hogy az elmondottak jegyébe, drogoktól és káros szenvedélyektől mentesen fogják élni az életüket. A közös programot egy ki mozgás zárta, amelynek keretében diákjaink egy kis kocogással tettek egészségük megőrzése érdekében. Ezt követően a legveszélyeztetettebb korosztály, a 13-14 éves diákok számára került sor drog prevenciós előadásra. Ajándékként minden diákunk oklevelet és hűtő mágnest vehetett át a szervezőktől.

Képek...
Anyák napja a Cecei Általános Iskolában 2012. 05. 08

Iskolánk életében régi szép hagyomány, hogy diákjaink verses-zenés műsorral köszöntik édesanyjukat, nagymamáikat. Osztályaink idén is nagy szeretettel készültek a jeles ünnepre és már az elmúlt héttől kezdve hívták szüleiket ezekre a csoportszinten megszervezett alkalmakra. Nagy örömünkre sokan elfogadták invitálásunkat és együtt örülhettek gyermekükkel, unokájukkal. Szintén hagyomány, hogy az ünnep alkalmából az iskola egyik tanulócsoportja köszönti a Cecei Nyugdíjas Klub tagjait is. Az idei évben május 7-én, hétfőn Horváthné Sohár Eszter tanító néni vezetésével, a 3.a osztály tanulói adták elő műsorukat a Milos kastély éttermében. Köszöntőjüket, amelynek része volt egy zenés kivetítés is nagy szeretettel fogadták a megjelent nagyszülők. Az iskolások köszöntése után a nyugdíjas klub tagjainak nagy meglepetésére és örömére a Cecei Óvoda egy kis csoportja is ajándékműsorral készült. Énekkel és versekkel köszöntötték a nagyszülőket, akik könnyeikkel küszködve hallgatták a kis csemeték bemutatóját. A műsor után a nyugdíjas klub tagjai szeretet vendégségre várták a szereplőket.

Képek...
Pályázat 2012. 04. 20

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

a ”Közszolgálati tisztviselőkről szóló“ 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

pénzügyi-gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák F. utca 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi, gazdálkodási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kontírozás, könyvelés, nyilvántartás. Vezeti a szállító-vevői állományt. Főkönyvi számlákkal kapcsolatos nyitási és zárási feladatok ellátása. Főkönyvi számlák és az analitikák egyeztetése. Elkészíti és elküldi a MÁK felé a szükséges jelentéseket (PMINFO, Mérleg). Gondoskodik a zárási teendők elvégzéséről. Pénztár ellenőri feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló“ 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(XI.01.)ÖR rendelet. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Mérlegképes könyvelő - államháztartási szakon,
 • Önkormányzati gazdálkodás - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Professzionális szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Iskolai végzetséget igazoló bizonyítványok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 11.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák F. utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1239/2012 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási előadó.
 • Személyesen: Albert Zsuzsanna, Fejér megye, 7013 Cece, Deák F. utca 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cece.hu honlapon szerezhet.
Figura Ede zenés irodalom órája a művelődési házban 2012. 04. 10

Figura Ede már sokadik alkalommal látogatott el Cecére, ahol mindig nagy szeretettel fogadják a gyermekek és felnőttek egyaránt. A tavaszi szünet előtti utolsó napon két előadást is tartott a kicsiknek. Ede pedagógusként kezdte pályáját, melynek tapasztalatait jelenleg előadóművészként hasznosítja. Gyermek centrikus, aki interaktív programjának keretében bevonja a dalok eljátszásába a közönséget, fülbemászó dallamait együtt énekelve a hallgatósággal. Gitárral kíséri dalait, amit szintén nagy örömmel hallgatnak a gyerekek. Az előadása nem kötött rendben folyik, szívesen veszi a diákok gondolatait, ráhangolódik a hallgatóságára. Most sem okozott csalódást, amit a sok figyelő tekintet, éneklő száj, valamint az előadás végén a diákok „ölelő” csokra is igazolt. A versek, a zene szeretetére, az együtt éneklés örömére, a színpadi szerepléstől való félelem csökkentésére nevel, ami nagyon fontos a nevelési folyamatunkban.

A gyermekek utolsó kérdése az volt, hogy mikor jön el újra a cecei diákokhoz. Válasza a következő volt: Mindig szívesen jövök, ha hívtok, hiszen nagyon jól érzem magam nálatok!

Hát, mi tényleg visszavárunk Ede!

Képek...
Cecei sikerek a Sárszentmiklósi Bozsik tornán 2012. 04. 03

Szombaton rendezték meg az utánpótlás Bozsik labdarúgó tornát Sárszentmiklóson, ahol a cecei sportolók szépe eredményeket értek el.
U 7-es korosztályban Szepesi Balázs a torna legjobb mezőnyjátékosa, Somogyi Kornél a legjobb büntető rúgó, Csilléri Dániel a torna legjobb védője
U 9-es korosztályban Klazer Balázs a legjobb mezőnyjátékos, Török Norbert a legjobb védő
U 11-es korosztályban Skopál Ádám a legjobb kapus, Mészáros Tamás a legjobb fejelő címet érdemelték ki. Sportolóink készülnek a következő megmérettetésekre is! Hajrá Cece!

Képek...
Cecei diákok sikerei az Alapműveleti matematika versenyen 2012. 04. 03

Iskolánk tanulói már évek óta részt vesznek az alapműveleti matematika verseny megmérettetésein. Az idei évben, nagy örömünkre nem kellett Székesfehérvárra utazniuk, ugyanis a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium nevelői elvállalták a verseny megszervezését. A jelentkező 19 tanulónk közül a legjobb eredményt a következő tanulók érték el:

A 4. évfolyamos korosztályban Killer Fédószija 3. helyezést, Dicsérdi Elizabet 4. helyezést, Szadai Márk 5. helyezést

Az 5. évfolyamos korosztályban Kacz Kornélia 4. helyezést, Kiss Balázs 5. helyezést, Pordány Emese 6. helyezést

A 6. évfolyamos korosztályban Fésü Fanni 3. helyezést

A 7. évfolyamos korosztályban Varjas Máté 2. helyezést, Redzsepi Ardit 3. helyezést

A 8. évfolyamos korosztályban Jobban Bátor 4. helyezést, Czinkon Csaba 5. helyezést

Köszönjük diákjaink szüleinek és a felkészítő tanároknak, hogy támogatták a versenyen való eredményes részvételt!
Diákjainknak szívből gratulálunk sikereikhez!

Képek...
Ünnepi énekverseny a Cecei Általános Iskolában 2012. 03. 20

A hagyományoknak megfelelően a Cecei Általános Iskolában idén is megemlékeztek a diákok az 1848. március 15-i eseményekről. Az iskola 6. évfolyamos tanulói tematikus műsorral elevenítették fel a forradalom napjának történéseit, illetve idézték meg az események egyik vezéralakja, a szabadságharc során életét vesztő Vasvári Pál emlékét. Az idei ünnepség rendhagyó eseménye volt az osztályok közötti énekverseny, amely során ’48-as dalokat kellett előadniuk iskolánk tanulócsoportjainak. A Tornócziné Bondor Csilla tanárnő által szervezett verseny bemutatójára az ünnepség után került sor. Minden 4-8. évfolyamos tanulócsoport közösen énekelt el egy katonadalt, amelyet abból a tíz nótából választottak ki, amelyek előadását már hetek óta gyakorolták az osztályokban. Az előadásokat egy pedagógusokból álló zsűri értékelte, amely alapján megosztva első helyezést értek el a 4. a és 4.b osztályos tanulók, míg harmadik helyezett lett az 5.a osztály. Reméljük ezzel a kezdeményezéssel is sikerült megidéznünk a korszak hangulatát és méltóképpen megünnepelni történelmünk e jeles eseményét.

Képek...
Szalagtűző a Cecei Általános Iskolában 2012. 03. 13

Hagyományainkhoz híven, idén is megrendeztük a szalagtűző ünnepséget a cecei iskolában. Az idei évben mégis egy kicsit másként alakult ez a szép ünnepség, mint az eddigi években, ugyanis a 7. és 8. évfolyamos diákok sok-sok munka árán egy tánccal nyitották meg a rendezvényt. Nyitó táncként a hagyományos magyar palotást adták elő a végzősöknek, családtagjaiknak és pedagógusaiknak. Nagyon büszkék voltunk rájuk, hiszen egy ilyen produkció betanulása rengeteg munkával, ráfordított idővel, kitartással jár. Jó volt végignézni a büszke sorokon, a sok szép fiatalon, akik Iker Józsefné, Györgyike táncoktató és Ráczné Pincési Julianna osztályfőnök útmutatása alapján sajátították el ezt a tradicionális produkciót.

A tánc után Király László igazgató köszöntötte a nyolcadikos diákokat, kiemelve, hogy ez az alkalom egy kicsit valaminek a vége, de valaminek a kezdete is. Vidámak és szomorúak vagyunk egyszerre, de kívánjuk, hogy végzőseinknek minden vágya teljesüljön eljövendő években is.

A hetedik évfolyamosok tréfás gondolatokkal, míg a nyolcadikosok jó tanácsokkal folytatták az ünnepséget.

Ezután következett a szalagok feltűzése, a jelzés, hogy végzős diákokká váltak a nyolcadik osztályosaink.

Az ünnepi részt finom vendéglátás követte, amit a hetedik évfolyamos szülőknek köszönhettünk. A délután zenés-táncos-beszélgetős programmal zárult.

Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal emlékezetessé tették a Cecei Általános Iskola szalagtűzőjének lebonyolítását!

Vesd Bele Magad! - Program indult a Cecei Általános Iskolában 2012. 03. 13

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA 2012-ben újra elindította, a Vesd Bele Magad! Programot Általános Iskolák számára.

A Cecei Általános Iskola is pályázott vetőmagcsomagokra, melyeket sikeresen meg is nyert. A vetőmag csomagok tartalma: Zöldborsó, Retek, Sárgarépa, Vöröshagyma, Karalábé vetőmagok és hozzá termesztési segédlet is. A Program - eltérően a hasonló vetőmagosztási akcióktól - NEM szelektál a szociális különbözőségek alapján. Itt a cél nem egy élethelyzet megváltoztatása vagy annak megkönnyítése.

A cél a szemléletformálás, a helyben előállított friss magyar termékek fogyasztásának ösztönzése, az ismeretlen eredetű, boltokban megvásárolhatóval szemben, a fizikai munka élményének és becsületének visszaadása, a gazdák és a mezőgazdaság szerepének, felelősségének bemutatása. Minden résztvevő gyermek és annak családja is a programon keresztül gazdálkodóvá válhat, átélheti a termelés, az élelmiszer-előállítás csodáját és nem kicsi felelősségét.

Ezek a gyermekek, alsó tagozatos kisiskolások, akik életkoruk miatt segítségre szorulnak. A tapasztalatok alapján közös, családi programmá válhat a kertészkedés, melynek eredményeként a saját konyha néhány alapélelmiszerét termelhetik meg, és fogyaszthatják el közösen.

A harmadik évfolyam pedagógusai vállalták, hogy megszervezik a vetőmag csomagok dokumentált kiosztását, s ennek részeként tájékoztatják a szülőket a Program céljairól. Összegyűjtik a gyerekek élményeiről szóló beszámolókat, fényképeket, amit minden jelentősebb munkafázis kapcsán megörökítenek és a pályázati kiírásnak megfelelően a helyi médiákban, illetve az AGRYA honlapján is közzétesznek.

A részt vevő diákoknak és családjaiknak kitartást, megfelelő időjárást és terményekben gazdag munkavégzést kívánok:

Horváthné Sohár Eszter (koordinátor)

Képek...
KÖZLEMÉNY 2012. 02. 27
Széchenyi terv

KÖZLEMÉNY

Szeretnénk felhívni a kedves lakosok figyelmét, hogy a szennyvízprojekt keretén belül megválasztott kommunikációs cég, név szerint a TenderPress Kft. megkezdi kommunikációs tevékenységét Cecén.
Számunkra legfontosabb - éppen ezért elsődleges célunk -, hogy munkánk eredményeképpen megfelelő, hiteles, szakértő és korrekt kommunikációval, idÄ‚Äľben juttassunk el önökhöz minden önöket és a projektet érintő információt.
Azért, hogy ez a tevékenységünk valóban működjön, és jól is működjön a beruházás egész időszakában, 2012. február 29-én egy rövid bemutatkozással szeretnénk indítani a közös munkát. Önökkel, önökért, önöknek fogunk dolgozni, ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy megismerkedjünk önökkel! Azért választottuk ezt az időpontot, mert a Vízközmű Társulat egyébként is gyűlést tart ezen a napon a lakosság számára, így nem kell egy másik alkalommal visszaélnünk vendégszeretetükkel.
Örömünkre szolgál, hogy az eddigi számok alapján azt a következtetést vonhattuk le, hogy egy környezetére, településére, egészségére odafigyelő, gondos gazdaként viselkedő lakosokkal fogunk együtt dolgozni.
Mert miről is beszélnek a számok 2012. február utolsó napjaiban? 49 059 956 forint került befizetésre a Víziközmű Társulat számlájára, amely a folyamatos befizetések miatt havonta emelkedik.
Gratulálunk önöknek!

Bizonyára tudják, hogy a kedvezményezetteknek uniós kötelezettsége, hogy minden, a projekttel kapcsolatos fontos eseményt, beruházás előtti, közbeni és utáni állapotot, helyzetet megörökítsen, dokumentáljon. Ezzel egyrészt igazolni szükségeltetik az elvégzett feladat. Másrészt tájékoztatni is így a legkönnyebb: képi, illetve hang formátumban. Tájékoztatni a sajtót, tájékoztatni az érintetteket. Ez a mi feladatunk, amelyet ezen a napon fogunk elkezdeni. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy ezen a napon, február 29-én szeretnénk egy szakmájában elismert fotós segítségével professzionális minőségű képeket, képi anyagot készíteni a településről, a jelenlegi állapotokról.
Előre is köszönjük szépen megértésüket, segítségüket, közreműködésüket a fotózás kapcsán esetlegesen felmerülő bárminemű helyzettel kapcsolatban.

Üdvözlettel:

Siklósi Nóra
ügyvezető


Cece Nagyközség szennyvízcsatornázása
és szennyvíztisztítása - KEOP-1.2.0/B/10-2010-0043
Cím:
Cece Nagyközség Önkormányzata
E-mail: polghiv@cece.hu
www.cece-szennyviz.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
Magyarország megújul

Fergeteges farsangi mulatság a Cecei Általános Iskolában 2012. 02. 21

Szombaton rendezték meg a farsangi ünnepséget a cecei iskolában. Az előző évek hagyományához híven rengeteg jelmezbe öltözött diák és még több vendég várta a jelmezes felvonulókat, akik egyéni és csoport bemutatókkal szórakoztatták az érdeklődőket. Több apáca, mesehős, boszorkány, harcos és sok a fantázia által született jelmezes jelent meg a nézők előtt, akik nagy ovációval fogadták a felvonulókat. Az iskolai pedagógusaiból, a szülői közösség tagjaiból és a diákönkormányzat küldöttjéből álló zsűri az ötletességet, a kézi készítésű jelmezeket díjazta leginkább.

Ennek megfelelően az egyéni versenyben az eredmény a következő lett:

I. A fagylalt lány
II. megosztva: Jack Sparrow, a Bóhoc és a Vadász
III. megosztva: A Gólya, a Zombi lány és a Tini Nindzsa Teknőc

A csoportos jelmezesekre az volt a jellemző, hogy szinte valamennyien jelenetet is előadtak, nem csak felvonultak. Érdekes előadásaik sok örömet szereztek a nézőközönségnek.

A csoportos versenyben a következő eredmény született:

I. Kannibálok
II. megosztva: ”Mi leszek, ha nagy leszek?“ és a Disznótor
III. megosztva: A kínai sárkány és a Magyar szellemirtók

Szeretnénk köszönetünket kifejezni a 7. évfolyamosoknak és szüleiknek, akik segítettek a szervező munkában és a farsangi ünnepség lebonyolításában, valamint a tanulók szüleinek, akik szendvicsekkel és süteménnyel támogatták a rendezvényt! Külön szeretnénk megköszönni azoknak a szülőknek és diákoknak a munkáját, akik jelmezeket készítettek és el is jöttek a farsangra, aminek köszönhetően ilyen sok felvonulónak örülhettünk!
Nem utolsó sorban köszönetet szeretnénk mondani a vendégeknek, hogy megjelenésükkel támogatták iskolánkat!

A KÖZÉV Kft. tájékoztatása 2012. 02. 15
A KÖZÉV - Közszolgálati és Építőipari Vállalkozó Kft. tájékoztatása alapján felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a cecei Hulladékudvar nyilvántartása 2012. március 01-től az alábbiak szerint módosúl:

HétfőZárva
Kedd8:00 - 12:00
Szerda12:00 - 16:00
Csütörtök8:00 - 12:00
Péntek12:00 - 16:00
Szombat8:00 - 12:00
VasárnapZárva

Újjáalakuló polgárőrség Cecén 2012. 02. 14
Az elmúlt években Cece településen szinte hétköznapivá váltak azok a hírek, amelyek besurranásos betörésekről, ingatlanfeltörésekről szóltak. Rendkívüli módon romlott a faluban élők biztonság érzete, szinte senki nem meri otthonát egyedül hagyni, hiszen valós a veszély, hogy kifigyelve távollétét, ingatlanját feltörik és értéktárgyait eltulajdonítják. Hiába próbálja fokozatosan a rendőri jelenlétét növelni a Sárbogárdi Rendőrkapitányság, ma is előfordulnak ilyen bűncselekmények. A faluban élő emberek kínjukban már azzal is viccelnek, hogy kétféle ember él Cecén, akit már kiraboltak, és akit ki fognak rabolni!
Ezen a lehetetlen helyzeten szeretne változtatni az a néhány cecei állampolgár, akik együttesen szeretnék újjáéleszteni a polgárőr mozgalmat, amely sok évvel ezelőtt jól működött a településen. Kezdeményezésükkel a rendőrség munkáját óhajtják segíteni, hiszen ahhoz hogy az hatékonyabb legyen, fontos a helyismerettel rendelkező helybeli lakosok közreműködése. A kezdeményezők 2011. január 23-án, 15 fő jelenlétével hivatalosan is döntöttek arról, hogy megalapítják a Cecei Polgárőrséget. Az alapítók döntöttek arról, hogy elindítják a szervezet cégbírósági bejegyzését és felveszik a kapcsolat a Sárbogárdi Rendőrkapitánysággal. Ennek jegyében január 30-án meghívták Ozsváth Zsolt rendőrkapitányt, illetve Dániel Zsolt rendőr hadnagyot, hogy ismertessék az alakuló polgárőrség és a rendőrség közreműködésének lehetőségeit. A kapitány készségesen elfogadta a meghívást és üdvözölte a kezdeményezést. Elmondta, hogy a rendőrségnek a legfontosabb stratégiai partnere a polgárőrség, hiszen egy összehangolt munkával sok segítséget tud nyújtani egy ilyen önkéntes alapon működő szervezet a rend őrei számára. Ismertette, hogy a cecei szervezet hivatalos bejegyzéséig is van lehetőség polgárőr tevékenységet folytatni, természetesen a rendőrséggel szorosan együttműködve. A rendezvényen megjelent 37 fő nyilatkozott arról, hogy megjelenésével csatlakozni kíván a polgárőrséghez és február hónapban kísérleti jelleggel járőr szolgálatot vállal. Ennek keretében az elmúlt hetekben az önkéntesek az esti és az éjszakai órákban, több párban gépkocsival vagy gyalog járták a falu közterületit, utcáit és jelezték a rendőrség számára, ha valamilyen gyanús tevékenységet észleltek. Mivel a 37 fős tagság még nem elegendő ahhoz, hogy hatékony lehessen egy ilyen járőrszolgálat, ezért a polgárőrség vezetői várják azoknak a jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának ehhez a kezdeményezéshez, és önkéntes alapon szeretnének tenni valamit a település közbiztonságának javításáért. A szervezet a következő összejövetelét 2011. február 27-én tartja Cece Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 18.00 órai kezdettel, ahová minden érdeklődőt szívesen várnak. A polgárőrséggel kapcsolatban érdeklődni a Cecei Polgármesteri Hivatalban vagy a Cecei Általános Iskola titkárságán lehetséges.

Király László
Társadalmi elnök
Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 2012. 02. 07
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelezettsége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani. Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra.

Kérjük a balesetek elkerülése végett, az ingatlanok előtti járdák tisztántartását!

Simon János
jegyző
Felhívás 2012. 02. 06
Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az E-on által 2012. február 9-re tervezett munkálatokat - melyek áramszünettel jártak volna - a rendkívüli időjárási helyzetre való tekintettel, a szolgáltató elhalasztotta. Így nem lesz áramszünet a nevezett időpontban.
Utánpótlás sport sikerek Cecén 2012. 01. 24

A Cecei Általános Iskola elkötelezett támogatója mind a kézilabda, mind a labdarúgó helyi szintű utánpótlás nevelésének. A cecei iskola tanulói adják a gerincét a Cecei NIKK lány kézilabda csapatnak, amely szép sikereket ér el már évek óta különböző tornákon és a Székesfehérváron megrendezésre kerülő régióbajnokságon is. Szintén az iskola tanulói alkotják a labdarúgó utánpótlás csapatokat, amelyek 5 korosztályban versenyezve érnek el sikereket több rendezvényen is. 2011. decemberében a simontornyai sportcsarnokban megrendezett teremlabdarúgó tornán az I. korcsoportban versenyzők 2., míg a III. korcsoportos labdarúgók I. helyezést értek el. Január 6-án kezdődött az a rendezvény sorozat amely a IV. Gyönk kupa nevet viselte és amelyre három korosztályban is meghívást kaptak iskolánk csapatai. A három különböző időpontban megrendezett tornákon egy negyedik, egy harmadik és egy első helyezést értek el gyermekeink. A legfényesebb érmet az U13-as korosztály hozta haza. A meghívásos tornák mellett beneveztük csapatainkat az MLSZ Intézményi programra is, amelynek őszi fordulóin Sárbogárdon és Székesfehérváron vettek részt csapataink. Iskolánk jelenlegi és volt tanulói alkotják az U16-os korosztály csapatát, amelyet a helyi sportegyesülettel közösen finanszíroz iskolánk. Rangos tornán ért el szép sikert ez a lelkes társaság, hiszen a január 21-én, Dunaújvárosban megrendezett Bajnokjelöltek Tornájáról bronzéremmel tértek haza, sőt a torna legjobb játékosának a cecei Puha Istvánt választották. A sikeres csapatról készült a mellékelt fotó is. Az iskola külön köszönetet szeretne mondani az utánpótlás csapatok edzőinek lelkiismeretes munkájukért, így a Cecei NIKK edzőjének, Pordány Ferencnek, a labdarúgó U7, U9 és U11-es korosztály trénerének, Klazer Balázsnak és az U13 és U16-os csapatokat felkészítő Bende Zsoltnak.

Képek...
Értesítő 2012. 01. 18

Tisztelt Lakosok!

Örömmel értesítünk minden a szennyvízberuházást támogató cecei lakost, hogy Önkormányzatunk 45.879.673,- forint vissza nem térítendő támogatást nyert a beruházás saját forrásának kiegészítéseként a Belügyminisztériumtól.

2012. január 18.

Varga Gábor
polgármester


A szerződés megtekinthető: Szerződés - BM vissza nem térítendő támogatás.pdf
Az ÁNTSZ közérdekű közleménye 2012. 01. 05

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt. A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja. De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Köszöntő 2011. 12. 30
TISZTLET CECEI LAKOSOK!

Kívánok eredményekben gazdag, boldog, békés új esztendőt a településünk minden lakójának!

Varga Gábor
polgármester
Meghívó a Cecei Viziközmű Társulat Közgyűlésére 2011. 12. 06
M E G H Í V Ó
Cecei Víziközmű Társulat
2011. december 22-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel
KÖZGYŰLÉST
tart a Művelődési Ház épületében melyre tisztelettel meghívom
A közgyűlés tervezett napirendi pontjai: 1./ Beszámoló Cecei Víziközmű Társulat munkájáról
Előadó: Fazekas Gábor elnök 2./ Beszámoló a szennyvízberuházás jelenlegi állásáról Előadó: Fazekas Gábor elnök 3./ Bejelentések, egyebek Kelt: Cece, 2011. december 06. Tisztelettel: Fazekas Gábor sk. elnök
A Hundidac-on a Cecei Általános Iskola 2011. 10. 04

A Cecei Általános Iskola a Közép Dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet meghívásának eleget téve leendő referencia intézményként mutatkozhatott be a budapesti Millenárison megrendezett oktatási szakkiállításon. A szeptember 30. és október 1-én megrendezésre került alkalmon iskolánk bemutatta Jó gyakorlatait, amelyek kidolgozásában pedagógusaink azon új tapasztalatait is felhasználtunk, amelyeket a kompetencia alapú oktatás megszervezésében szereztek. A kiállítás egyben szakmai konferencia is volt, ahol többek között az interaktív tábla sorétű felhasználását mutatták be. A részt vevő pedagógusok 10 féle előadásból, workshopon való részvételből választhattak, amelyeken konkrét segítséget kaptak a mindennapi munkájukhoz, gyakorlati alkalmazáshoz. A különböző típusú interaktív táblák szoftvereinek használatához mindkét napon folyamatosan, 30 percenként gyakorló pedagógusok adták át tapasztalataikat és tanácsaikat az érdeklődőknek, míg a kiscsoportos előadásokon lehetőség volt a konkrét problémák megbeszélésére is. Ezúton köszöni meg az iskola a szervezőknek, hogy ilyen módon is bemutatkozhatott ezen a rangos országos rendezvényen.

Képek...
Díjazták a Cecei Iskola jó gyakorlatát 2011. 09. 20

A Cecei Általános Iskola 2010. óta ünnepli meg a Nemzeti Összetartozás Napját, amely a magyarságot szétszakító Trianoni-békeszerződés aláírásának évfordulóján kerül megrendezésre. A két év tapasztalatait felhasználva az iskola pályázott a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Külhoni Magyarok Főosztályának kiírására, amely az alkalom méltó megünneplésének módozatait kérte bemutatni. Az iskola pályázatában bemutatta a pedagógusai által kidogozott ünnepi rendezvénysorozatot, amely egy témahét megszervezését jelentette. A programok között szerepelt irodalmi délután határon túli magyar írók, költők műveiből, kárpát-medencei népmesék felolvasása, beszélgető délután határon túlról származó magyarokkal. Az iskola művészeti tanárai mozaikkészítő vetélkedőt hirdettek meg, amely során a témához kapcsolódó alkotások készültek, melyekből kiállítás készült, amely kiegészült a Trianoni békeszerződés hatásait bemutató történelmi kordokumentumokból összeállított tárlattal. A témahét zárásaként ünnepi megemlékezésre került sor, ahol beszéd hangzott el az alkalom történelmi hátteréről, majd kulturális bemutató következett, amelyben székely népmesét, csángó táncot és Erdélyben gyűjtött népdalt hallhattak a diákok. A rendezvény koszorúzással zárult a cecei Magyar Hősi Emlékműnél. A program alapján elkészített pályázat elnyerte a bíráló bizottság tetszését és a Cecei Általános Iskola azon 10 intézmény közé került, amelyet országos szinten díjaztak. Az elnyert 100.000 forintos támogatást az iskola a 2012-es ünnepség méltó megszervezésére fordíthatja.

Képek...
Népszámlálás 2011 2011. 09. 20
Népszámlálás 2011

További információk...

Szüreti ünnep cecén 2011. 09. 08
Szüreti ünnep cecén
Tankönyvosztás és tanévnyitó ünnepély az Általános Iskolában 2011. 08. 24
Bővebb információ az iskola honlapján: www.iskola.cece.hu
Lakástámogatási rendszer változása 2011. 08. 24
FIGYELEM! 2011. szept 1-től változik a lakásfenntartási támogatás feltételrendszere.
Bővebb felvilágosítás: ”Háló“ Dél-Mezőföldi szociális és gyermekjóléti szolgálatnál
Fórum meghívó 2011. 08. 22
Fórum meghívó
Meghívó - Augusztus 20. 2011. 08. 09
Meghívó - Augusztus 20.

További információk
Gerlice Néptánc Egyesület
Meszes néptánc együttes - Zilah (Erdély)
2012. augusztus 20. 2011. 07. 25
TISZTELT CECEIEK!
2011. évben újra megrendezésre kerülnek a hagyományos AUGUSZTUS 20-i programok, a helyi civil szervezetek összefogásával. Programok: Ökumenikus Istentisztelet, labdarúgás, kézilabda, főzőverseny, főzőcske, gyermek programok, kulturális programok, ünnepség, díszpolgári cím, községünkért oklevél átadása. Virágos, tiszta porta díjak átadása. Zenés bál a Művelődési Házban. A főzőverseny, főzőcske jelentkezési határideje: 2011. augusztus 05. Jelentkezés a Polgármesteri Hivatalban (25/505-150/14 vagy 25/505-150/11) Az AUGUSZTUS 20-val kapcsolatos programokhoz minden jellegű felajánlást, segítséget örömmel veszünk.
A SZERVEZŐK: Cecéért Közhasznú Egyesület, Gerlice Néptánc Egyesület, Cecei Sport Egyesület, Harmónia Kamarakórus, Búzavirág Népdalkör
Álláshírdetés 2011. 07. 20
”Háló“ Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
a ”Közalkalmazottak jogállásáról szóló“
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
szociális gondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: 7013 Cece, Árpád u. 8. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az idősek nappali ellátásához rendelt gondozói tevékenység. - életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, - felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás szervezése az egészséges életmódról, - mentális gondozás, - segítségnyújtás a gondozottak számára ügyeik intézésében, érdekérvényesítésük elősegítése, - társas kapcsolatok kialakításának, illetve fenntartásának segítése, - kulturális és szabadidős programok szervezése, - speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése, - közszolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése … Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közalkalmazottak jogállásáról szóló“ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: - Középfokú szakirányú - 1/2000 SzCsM rendeletben nevesített - képesítés, - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - Helyismeret, Sárbogárd Kistérség területén élő lakos, - Idősgondozás terén szerzett szakmai tapasztalat, - Jó kommunikációs és szervező készség, - Önálló munkavégzés. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. augusztus 15. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 05. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fűrész Jánosné Zsuzsa intézményvezető-helyettes nyújt, a 70/333-88-42 -es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a ”Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat“ - cecei címére történő megküldésével (7013 Cece, Árpád u. 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szociális gondozó. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 12.
V.-ik Cecei Juliális 2011. 07. 01
2011. július 16. szombat

15:00 Megnyitó

15:15 Varga Gábor Polgármester Úr megnyitó beszéde

15:30 Búzavirág

15:45 A cecei Gerlice néptáncegyesület műsora

16:15 A Németkéri Német Nemzetiségi tánccsoport műsora

16:50 A cecei Általános Iskola nyolcadikos diákjainak műsora

17:05 Búzavirág

17:20 A ”Nyanyi-Dance“ - hip-hop tánccsoport - előadása

17:35 Sztenderdtánc

18:00 köröl érkezik az est sztárvendége: HEVESI TAMÁS

19:00 A cecei Gerlice néptáncegyesület műsora

19:15 A ”Nyanyi-Dance“ - hip-hop tánccsoport - előadása

19:30 Pálfai ”Vándorok“ tánccsoport műsora

19:50 Elköszönés, Retro Disco - DJ. Space (Lakatos József)
Tavaszköszöntő 2011. 05. 01
Tavaszköszöntő hír
Tanulmányok a cecei paprikáról 2011. 04. 28

Az alábbi letölthető dokumentumban eredeti tanulmányok olvashatók a cecei paprikáról.

Paprika tanulmányok
Áramszünet 2011. május 16-án 2011. 04. 22

Hálózatkorszerűsítés miatt
2011. május 16-án
8:00 - 9:00 között a Petőfi utcában,
9:00 - 10:00 között a Betlen utca végén,
9:30 és 13:30 között a Tanácsköztársaság utcában,
valamint várhatóan
13:00 és 14:00 között az Arany J. utcában és a Szabadság téren
áramszünet lesz!

Húsvét 2011 2011. 04. 20
Húsvét

Beíratkozási időpontok a 2011/2012-es tanévre 2011. 03. 11
Az óvoda beiratkozási időpontja: 2011. április 11., 12., 13.-a.

Az iskola beiratkozási időpontja: 2011. április 11., 12., 13.-a.

Minden beiratkozót szeretettel várunk!

M E G H Í V Ó 2011. 02. 10
CECE NAGYKÖZSÉG 
POLGÁRMESTERÉTŐL
7013 Cece, Deák F. u. 13.
Tel: 25/505-150 Fax:25/234-389
e-mail: polghiv@cece.hu

				M E G H Í V Ó 
		Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
	2011. február 15-én 14,00 órai kezdettel tartja nyilvános ülését 
			melyre tisztelettel meghívom


AZ ÜLÉS HELYE: 	Községház Nagyterme
7013 Cece, Deák F. u. 13.

Az ülés napirendi pontjai:
1.)	Alapi Óvoda 2011 évi költségvetésének véleményezése
	Előadó : Varga Gábor polgármester
2.)	„Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
	2011. évi költségvetésének véleményezése
	Előadó : Varga Gábor polgármester
3.)	Cece Nagyközség Önkormányzat 2011 évi költségvetésének elfogadása
	Előadó : Varga Gábor polgármester
4.)	Cece Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
	Előadó : Varga Gábor polgármester
5.)	A helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről 
	szóló rendelet módosítása
	Előadó : Varga Gábor polgármester
6.)	Cecei Általános Iskola közétkeztetése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
	eredményének megállapítása
	Előadó : Varga Gábor polgármester
7.)	Közbeszerzés kiírása TIOP 1.1.1-07/1 pályázat keretében Cecei Általános Iskola 
	és Alapi Tagiskolája részére informatikai infrastruktúra fejlesztése 
	tekintetében
	Előadó: Varga Gábor polgármester
8.)	Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági és közületi díjának 
	megállapításáról szóló rendelet módosítása.
	Előadó: Varga Gábor polgármester
9.)	Tájékoztató Cecei Óvoda nyitva tartása tekintetében
	Előadó: Varga Gábor polgármester
10.)	Cece Nagyközség Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének meghatározása
	Előadó: Varga Gábor polgármester
11.)	Szeder Zoltán telekvásárlási kérelme
	Előadó: Varga Gábor polgármester
12.)	ZÁRT ÜLÉS

Cece, 2011. február 04.
 Tisztelettel:
 Varga Gábor 
 polgármester
Ünnepi nyitva tartás a Polgármesteri Hivatalban 2010. 12. 17
Tisztelt Ügyfelek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Cece Nagyközség Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának ünnepi nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

 2010. december 24. - Péntek munkaszüneti nap
 2010. december 27-től (hétfőtől) - 2010. december 31-ig (péntekig)
 az ügyfélfogadás szünetel.

 Megértésüket megköszönve,
 Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, 
 és Boldog Új Évet Kíván 
 Cece Nagyközség Önkormányzatának
 valamennyi dolgozója
Álláshirdetés 2010. 12. 17
		Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
	a közalkalmazottak jogállásáról szóló
 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
 pályázatot hirdet
 Cece Nagyközség Önkormányzat Művelődési Háza
 művelődésszervező
 munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
 teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
 Fejér Megye 7013 Cece, Szabadság tér 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: 
 - Közösségszervezői feladatok ellátása, 
 - információ-szolgáltatás, 
 - a művelődési ház munkájának koordinálása. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- szakképzésben szerzett népművelési szervező, ügyintéző, 
 középfokú közművelődési szakember szakképesítés
- főiskolai szintű művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó) 
 szakképzettség, vagy tanítói oklevéllel szerzett közművelődési, 
 népművelői szakkollégiumi képesítés, 
 vagy nem szakirányú főiskolai végzettség és 
 a szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési szakember, 
 vagy felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés
- főiskolai szintű művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó)
 szakképzettség és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt, 
 szakképzésben szerzett szakvizsgával egyenértékű szakképesítés
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 

A pályázathoz csatolni szükséges: 
 - Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
 - a pályázó iskolai végzettségét igazoló dokumentumokat,
 - A pályázó szakmai elképzeléseit a cecei közművelődési események kapcsán.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 Cece helyi társadalmának ismerete.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 A munkakör legkorábban 2011. február 01 napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 31.
Karácsony 2010 2010. 12. 14
Karácsony

Ünnepi nyitvatartás a Könyvtárban és a Teleházban 2010. 12. 14
A Községi Könyvtár és a Teleház 2010 december 22 és 2011 január 3 között zárva tart!
Kívánunk minden kedves látogatónknak áldott békés ünnepeket!

Sárvári Ilona , Szeder Anita és Terebesi Hermina

M E G H Í V Ó 2010. 12. 14
 Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
 2010. december 16-án (csütörtökön) 14:00 órai kezdettel tartja ülését 
			melyre tisztelettel meghívom


AZ ÜLÉS HELYE: 	Községház Nagyterme
7013 Cece, Deák F. u. 13.Az ülés napirendi pontjai:
1./	Kommunális adó mértékének meghatározása
	Előadó: Varga Gábor polgármester
2./	2011. évi munkaterv meghatározása
	Előadó: Varga Gábor polgármester
3./	Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező
	2011. évi kiemelt célok meghatározása
	Előadó: Simon János jegyző
4./	Dániel János Eötvös u. 18. kérelme közvilágítás tárgyában
	Előadó: Varga Gábor polgármester
5./	Fejér Megye díszpolgára javaslat kérése
	Előadó: Varga Gábor polgármester
Cece, 2010. december 08.

					Tisztelettel:
							 Varga Gábor
							 polgármester


Felhívás hó eltakarításra 2010. 12. 13
A téli időjárásra tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ingatlanok előtti járdák tisztán tartását, a hó eltakarítását az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles elvégezni.

A szórakoztató-, vendéglátó és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a használó köteles folyamatosan tisztán tartani.

Kérjük, hogy folyamatosan szíveskedjenek gondoskodni a tulajdonukban, illetve használatukban lévő ingatlan előtti járdaszakasz hó eltakarításáról, tisztításáról, síkosság mentesítéséről.

Cece Nagyközség Önkormányzata

Kövér puttony van a hátán... 2010. 11. 16
Mikulás

„Kövér puttony van a hátán,
Hópihe ül a szakállán.
Mikor hozzád megérkezik,
Cipőd sok-sok jóval telik.”
(Devecsery László - Jön a Mikulás)

Szeretettel vár a Mikulás minden gyermeket a művelődési ház nagytermében,
2010.december 6-án 15:00-től 17:00 óráig.

Móka, kacagás, gyerekzsivaj, szaloncukor, minden jó megtalálható a Mikulás zsákjában.

Tóth Ede-Örkény István-Zöld Macska
A FALU ROSSZA (1873-2010)
2010. 11. 04

2010. november 6-án
18:00 órakor
a cecei Művelődési Házban

”Egy népszínművet mutatunk be, amely műfaj, hogy finoman fogalmazzuk, már kiment a divatból. Ez azonban egy különleges darab, amely, másfél évszázada elnyerte a Nemzati Színház 100 arannyal járó pályadíját, és másfél ezerszer mutatták be Magyarország kis és nagy színpadain - hát ezért döntöttünk úgy, hogy mi most egy új felfogásban ugyan, de az eredeti értékeit kidomborítva újra elővesszük.

Sokszor ért minket az a vád, hogy az előadásunk túl hosszú. Most is 15 óra 47 percig tartott az eredeti változat - egyébként ezt, vagy ennek bármelyik részét bármikor szívesen bemutatjuk az érdeklődőknek. Ezt sikerült a felénk támasztott elvárásoknak megfelelően 2 és fél percbe sűríteni. Bátran állíthatom azonban, hogy a dolog lényegét nem veszítettük el.“

Ezekkel a mondatokkal indul a Zöld Macska Színpad előadása, hogy aztán mégse egy népszínműbe, hanem a diákszínház-csinálás kulisszái mögé engedje a nézőt, az örkényi és diákhumor sajátos elegyével.

Az egyórás ”örömjáték“ az ODT-n a közönség első helyezését és a zsűri egyik fődíját nyerte. Gyertek el, és nézzétek meg!


Szereplők

FEDELI GÁSPÁR, bíró Havalda Endre
LAJOS, Fedeli fia Weiner Zoltán
BORISKA, Fedeli legnagyobb lánya Schwarz Lilla
MARISKA, Fedeli középső lánya Bartos Ági
JULISKA, Fedeli legkisebb lánya Varga Virág Anna
BÁTKI TERCSI, árva, Fedeli gyámleánya Zeke Angéla
GÖNDÖR SÁNDOR, szolgalegény Havalda Bence
FINUM RÓZSI, menyecske Sárkány Dóra
GONOSZ PISTA, bakter Kovács Ádám
JÓSKA, Fedeli béreslegénye Bredán Máté
CSAPÓNÉ, SULYOKNÉ Schwarz Lilla, Bartos Ági
TARISZNYÁSNÉ, módos asszonyok Varga Virág Anna
MEGYEI CSENDBIZTOS Weiner Zoltán
RENDEZŐ Varga Simon Kristóf

Rendezte: Letenyei Krisztina

Könyvtárunk állománya ismét bővült 2010. 10. 28

Kínálatunk az alábbi művekkel egészült ki:


- Elképesztő Larousse Enciklopédia (Officina Kk.)

- Andrea Mertin: A természet felfedezése (Tessloff Babilon kk.)

- Vargha Katalin: Találós kérdések (Tinta kk.)

- Síklaki István: Előítélet és tolerancia (Akadémiai kk.)

- Hankiss Elemér: Csapdák és egerek (Manager kk.)

- Lee Iacocca: Vezetőink, hol vagytok? (Alinea kk.)

- Anthony Burgess: Gépnarancs (Európa kk.)


Szeretettel várjuk minden kedves olvasónkat!

Képviselő-testületi alakuló ülés 2010. 10. 14
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtartotta alakuló ülését, melynek napirendi pontja az alábbiak voltak:

1./ Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,megbízólevelek átadása.
2./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
3./ A polgármesteri program ismertetése /szóbeli előterjesztés/
4./ Alpolgármester választása. /ZÁRT ÜLÉS/
5./ Alpolgármester eskütétele
6./ A polgármester illetményének megállapítása.
7./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
8./ Képviselői tiszteletdíjak meghatározása.
9./ A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, módosítása, bizottságok megválasztása.
10./ Cece Nagyközség Önkormányzat gazdasági programjának előkészítése
11./ Cece Nagyközség Önkormányzat rendezési tervének véleményezése
12./ Szennyvízberuházásra pályázat ügye
13./ Képzési tevékenység megrendelése DFT-Hungária Kft.-től.
14./ Házaló tevékenység betiltása Cece Nagyközség területén
15./ Kérelem bérleti díjak elengedésének tárgyában
16./ Jókai utcai ingatlan beépítési kötelezettségének, visszavásárlási jogának meghosszabbítása


Az ülésről készült jegyzőkönyv hamarosan megtekinthető a jegyzőkönyvek anyagi között.


cece.hu